ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้อบรมหลักสูตร การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน วันที่ 25-29 กค. 59 ห้อง 9803 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 9803

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

 1.  นายโยธิน  หนูแดง
 2. นายแสงสรรค์  ตินารักษ์
 3. นายสุทธิพงษ์  คำแปง
 4. นายสุพัฒน์  รุ่งจรัสพันธุ์
 5. นายสรศิษฏ์  พุ่มฉัตร
 6. นายธัญวัฒน์  บุญศรีนุ้ย
 7. นายสุรยุทธ  สระแก้ว
 8. น.ส.ธิดาทิพย์  เชื้อมั่น
 9. นายครรชิต  จิตตานุวัฒน์
 10. นายทัศพัฒน์  เดชธนาไพบูลย์
 11. น.ส.ปรางหทัย  วงศ์เปง
 12. นายณัฐพงค์  การะน้อย
 13. นายพิศุทธิ์  เมืองใหม่
 14. น.ส.ศฤญญา  แก้วซิม
 15. น.ส.นฤมล  โตเจริญ
 16. นายกฤษณ์  จำนงนิตย์
 17. นายกิตติ  แย้มวิชา
 18. นายศักดิฺช์เทพ  จำนงค์ลาภ
 19. น.ส.นฤมล  ชุมคช
 20. นายสาคร  พรมจันทรา
 21. นายธีรพัฒน์  จำลองพิมพ์
 22. น.ส.วิไลวรรณ  พุ่มพวง
 23. นายภูสิต  รัตนกานตะดิลก
 24. นายโกษิต  จันทนสมิต
 25. นายจักรวัฒน์  เรืองแรงสกุล
 26. นายเกียรติยศ  สามารถ
 27. นายสุธี  สนธิ
 28. นายจรัญ  มะลิสุ่น
 29. นายอนุสรณ์  เฉื่อยฉ่ำ
 30. นายฉัตรชัย  ศรีสม

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์สำนักงาน

วันที่ 1

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
08.30-10.30 –          รู้จักกับชิ้นส่วนในเครื่องพีซี และโครงสร้างหลักภายในคอมพิวเตอร์
10.30-12.00 –          สาเหตุและอาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์

–          แนวทางการตรวจสอบและแก้ปัญหาในวิธีต่าง ๆ

พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 –          วิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์ (Hardware)

–          วิธีการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

14.30-16.30 –          โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ

–          วิธีการเก็บข้อมูลของระบบปฏิบัติการ Windows

วันที่ 2

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
08.30-10.30 –          การสำรองข้อมูล

–          การปรับแต่ง  Bios ในรูปแบบต่าง ๆ

10.30-12.00 –          การแบ่งพาร์ทิชัน การ Format

–          การติดตั้งระบบปฏิบัติการ  Windows

พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 –          การติดตั้ง  Driver  และวิธีการดาวน์โหลด Driver

–          การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ  Windows

14.30-16.30 –          การติดตั้งเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

–          การตั้งค่าภาษาไทย

–          การติดตั้ง Fonts

วันที่ 3

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
08.30-10.30 –          การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป  Tools, Utility, Graphic, MS-office Multimedia, ฯลฯ

–          -การถอนการติดตั้งโปรแกรม  (Uninstall Programs)

10.30-12.00 –          การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป  Tools, Utility, Graphic, Multimedia, ฯลฯ (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 –          การถอนการติดตั้งโปรแกรม  (Uninstall Programs)

–          การนำข้อมูลที่สำรองไว้  กลับมาใส่ในระบบให้ได้ดังเดิม

14.30-16.30 –          การตั้งค่า  Computer Name  และ  Workgroups  เพื่อให้เข้ากับระบบเครือข่าย

–          อุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้งระบบเครือข่าย

 

วันที่ 4

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
08.30-10.30 –          รู้จักไวรัส วิธีการตรวจสอบ ป้องกันและแก้ปัญหาไวรัส

–          การ Update anti Virus

10.30-12.00 –          การติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูป  Virus scan

–          การ Update anti Virus

พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 –          การใช้โปรแกรมกู้คืนระบบ
14.30-16.30 –          การติดตั้งระบบ Microsoft dynamic AX

–          การใช้ระบบ Microsoft dynamic AX

วันที่ 5

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
08.30-10.30 –          พื้นฐานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
10.30-12.00 –          รู้จักอุปกรณ์เครือข่ายเบื้องต้น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 –          การโคลนนิ่งระบบปฏิบัติการ
14.30-16.30 –          การโคลนนิ่งระบบปฏิบัติการผ่านระบบเครือข่าย