ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 22 ก.ค. 59

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders

ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559
ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559
ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 -15 กรกฎาคม 2559
ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-22 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องประฏิบัติการเครือข่าย Networking Academy ศูนย์พระนครเหนือ

รายชื่อผู้เข้าอบรมและรายละเอียดหลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 1. น.ส.ชุติมา  แสนใจกล้า
 2. น.ส.กานติมา  ช่างทอง
 3. นายณัฐพล  หอมเกตุ
 4. นายคณวัชร  จันทร์ทองทิพย์
 5. นายเจษฎา  ฟักสีม่วง
 6. นายประพล  คงอุสาหะ
 7. น.ส.สาวิตรี  จูฑะสุวรรณศิริ
 8. น.ส.ฐาปณี  แก้วประเสริฐ
 9. น.ส.อังษณา  ศิวะเสน
 10. น.ส.มัชฌิมา  รอดจินดา
 11. น.ส.ณัฏยา  เปลี่ยนวงษ์
 12. นายวสันต์  จิตต์สมสุข
 13. นายอริญชัย  ศรีเรือง
 14. นายธนโชติ  ถาวร
 15. นายสิ?ะิศักดิ์  กลีบรัง
 16. นายศุภณัฐ  นาชวงศ์
 17. น.ส.สุชีรา  สังข์ขาวสุด
 18. น.ส.ภัทรพร  กองเป็ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 1. นายพรรษชล  นาคฉ่ำ
 2. นายพฤทธิ์  โพธิ์สุข
 3. นายธนิต  เย็นใจชื้น
 4. นายภูมิภัทร  จันทร์ถม
 5. นายภูมินทร์  พูลคล้าย
 6. นายวิชนารถ  รักกสิการ
 7. นายโจแดน  ไวน์การ์ด
 8. นายอานุภาพ  สังขะทรัพย์
 9. นายธีรพัฒน์  ตรีอินทอง
 10. น.ส.แนต  พลังจันทรไพศาล
 11. น.ส.วรุณพร  วัชรไตรรงค์
 12. น.ส.อมรกานต์  ใจดี

รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม

           โครงการฝึกอบรมระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล หลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders  Network Fundamental

 • Living in a Network-Centric World
 • Application Layer Functionality and Protocols
 • OSI Transport Layer
 • OSI Network Layer
 • Addressing the Network – Ipv4
 • Data Link Layer
 • OSI Physical Layer
 • Planning and Cabling Networks
 • Configuring and Testing Your Network

Routing Protocol and Concept

 • Introduction to Routing and Packet Forwarding
 • Static Routing
 • Introduction to Dynamic Routing Protocols
 • Distance Vector Routing Protocols
 • RIP Version 1 and Version 2
 • VLSM and CIDR
 • EIGRP
 • Link-State Routing Protocols
 • OSPF

 Lan Switching and Wireless

 • LAN Design
 • Basic Switch Concepts and Configuration
 • VLANs and VTP
 • STP
 • Inter-VLAN Routing
 • Basic Wireless Concepts and Configuration

Accessing WAN

 • Introduction to WANs
 • PPP
 • Frame Relay
 • Network Security
 • ACLs
 • Teleworker Services
 • IP Addressing Services
 • Network Troubleshooting