โทรศัพท์ภายใน

สำนักงานเทเวศร์ โทร. 02 282 9009 ต่อ…


งาน บุคลากร เบอร์ต่อภายใน

ผู้อำนวยการสำนัก

ผศ.นิวัตร จารุวาระกูล 6789
รอง ผอ.สวท. กลุ่มวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา/ผลิตสื่อ e-Learning/ /จัดซื้อครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง นพชัย ทิพย์ไกรลาศ 6777
รอง ผอ.สวท. กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ธนาวุฒิ นิลมณี
รอง ผอ.สวท. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ/ประกันคุณภาพ/หลักสูตรฝึกอบรม/ เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว 6764
งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เทเวศร์ โยธิน หนูแดง 6776
หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายฯ ติดตั้งซ่อมบำรุง Server / Network ชาวลิต / แสงสรรค์ 6785
งาน Software / Application 1  PHP ปาโมกข์ ไตรยาภิบาล 6783
งาน Software / Application 2 ASP สมโภชน์ กุลธารารมณ์ 6770
งาน Web ห้องสมุด/งาน MIS ห้องสมุด /Walai AutoLib นฤมล โตเจริญ 6771
หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ (ห้องสมุด) สายธาร สุเมธอธิคม 6797
งานบริหารทั่วไป/การเงิน/บุคลากร/วัสดุ สุกัญญา พิสิฐอมรชัย 6791
งานสื่อสารองค์การ/ข้อมูล HRM/เบิกเงิน OT/รายงานประจำเดือน รัชนี ต่อเงิน 6799
เลขานุการ ผอ. อ้อยจริยา พลับจีน 6790
งานสารบรรณ/e-Doc ธัญวรัตน์ ทิพย์ไกรลาศ 6762
ห้องสมุดเทเวศร์ โสภา ไทยลา 6795
ห้องสมุดเทเวศร์ จัดหนังสือ สุมาลี พรเจริญ 6798
ห้องสมุดพณิชยการพระนคร บัวระภา กลยณีย์ Tel: 02 282 9101 ต่อ…
ห้องสมุดพระนครเหนือ กมร สุประภารพงษ์ Tel: 02 913 2491
ห้องสมุดโชติเวช รัตดา พุทธศรีเมือง Tel: 02 281 0645
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง-พณิชยการพระนคร ณัฐพงศ์ / สุทธิพงษ์ Tel: 02 282 9101 ต่อ 7306 Tel VOIP 12003
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง-เทเวศร์ ครรชิต จิตตานุวัฒน์ 6779
ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง-พระนครเหนือ พรทิพย์ เชื้อมั่น Tel: 02 913 2424 ต่อ 214
ห้องสตูดิโอ-ผลิตสื่อ e-Learning รักอนงค์ เบอร์ตรง  02 356-4084 | Tel  VOIP 12991 |

Fax.  02 280 7919

e-Mail : noc@rmutp.ac.th

ยืนดีให้บริการ…ฝากข้อความได้ ที่นี่

อัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ติดต่อ…คุณสุกัญญา โทร. 02 282 9009 ต่อ 6791

ประเภท

ทรัพย์สินชื่อทรัพย์สินรายละเอียดอัตราค่าเช่าทรัพย์สินเงินประกันความเสียหาย   เต็มวันครึ่งวัน1.อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทเวศร์

ที่อยู่ 399 ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

(ห้องเล็ก) พื้นที่ 74.8 ตร.มเครื่องคอมพิวเตอร์ Lenovo Corei5 Ram 2 GB Windows 7 จำนวน 34 เครื่อง3,7502,3251,875 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

(ห้องใหญ่) พื้นที่ 198 ตร.มคอมพิวเตอร์ Lenovo  Core i3 2120 3.30 Ram 4.00 GB Windows 7 จำนวน 85 เครื่อง12,7506,8256,3752. อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ศูนย์พณิชการพระนคร

ที่อยู่ 86 ถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม.   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 80 เครื่อง12,0006,4506,0003. อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์พระนครเหนือ

ที่อยู่ 1381 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื้่อ กทม.   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์     ห้องที่ 1คอมพิวเตอร์  จำนวน 40 เครื่อง6,0003,4503,000 ห้องที่ 2คอมพิวเตอร์  จำนวน 40 เครื่อง6,0003,4503,000 ห้องที่ 3คอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง6,0003,4503,000

อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

ระยะเวลาใช้บริการ อัตราค่าตอบแทนต่อคน
วันทำการ วันหยุด/นอกเวลาทำการ
เต็มวัน (8 ชั่วโมง) 200 บาท 300 บาท
ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) 100 บาท 200 บาท
รายชั่วโมง 30 บาท 50 บาท

เบอร์โทรศัพท์บุคลากรและหน่วยงานภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ – สกุล

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

เบอร์ FAX

ผศ.นิวัตร

จารุวาระกูล

02- 628-5239 ต่อ 6789

089-2069393

02-280-7919

02-282-9009ต่อ 6789

นายนพชัย

ทิพย์ไกรลาศ

02-282-9009ต่อ 6777

083-6166386

02-280-7919

นางสาวเพชราภรณ์

เพ็ชรแก้ว

02-282-9009ต่อ 6764

081-7022578

02-280-7920

นางสาวสุวลี

บัวสุวรรณ์

02-356-4084

081-1696926

02-356-4087

นางสาวอ้อยจริยา

พลับจีน(พี่อ้อย)

02-282-9009ต่อ 6790

นางสุกัญญา

พิสิฐอมรชัย(พี่ญา)

02-282-9009ต่อ 6791

นายโยธิน

หนูแดง(โย)

02-282-9009ต่อ 6776

น.ส.รัชนี

ต่อเงิน(พี่ตุ่น)

02-282-9009ต่อ 6762

นางอุมาพร

สรวลสรรค์(อุ๊)

02-282-9009ต่อ 6767

นางสาวนฤมล

โตเจริญ(ปลา)

02-282-9009ต่อ 6766

นายนพณรรจ์

เนตรสกูลณี(นพ)

02-282-9009ต่อ 6761

นายสาคร

พรมจันทา(ตุ้ง)

02-282-9009ต่อ 6799

นางสายธาร

สุเมธอธิคม(พี่น้ำ)

02-282-9009ต่อ 6797

นายเชาวลิต

สมบูรณ์พัฒนากิจ(จิ๋ว)

02-282-9009ต่อ 6785

นายแสงสรรค์

ตินารักษ์(มุย)

02-282-9009ต่อ 6785

นายปาโมกข์

รัตนตรัยาภิบาล (เบส)

02-628-5239

02-282-9009ต่อ 6783

นายสมโภชน์

กุลธารมณ์(ตี๋)

02-282-9009ต่อ 6760

นางสาวโสภา

ไทยลา(โส)

02-282-9009ต่อ 6798

นางสุมาลี

พรเจริญ(แมว)

02-282-9009ต่อ 6798

นางสาวณัฏฐริกา

คล้ายสงคราม(ณัฐ)

02-356-4083

ห้องสมุดเทเวศร์

02-282-9009ต่อ 6798

ห้องสมุดพระนครเหนือ

02-913-2424ต่อ 134

02-585-8849

ห้องสมุดพณิชยการพระนคร

02-282-9101ต่อ 7305

02-2829101 ต่อ 7301

ห้องสมุดโชติเวช

02-281-9756-8 ต่อ 2309

02-281-0645 FAX

ห้องSelf Access เทเวศร์

02-9132424ต่อ6779

02-5858785

ห้องSelf Access พระนครเหนือ

02-9132424ต่อ214

02-5858785