ผลการดำเนินงาน ปี 2560

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 109,093,379 บาท เป็นงบประมาณแผ่นดิน 91,257,900 บาท  งบประมาณเงินรายได้ 11,404,170 บาท  และได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 6,431,309 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

  • หมวดงบลงทุน : ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน  9  รายการ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 49,466,779 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 49,321,155 บาท                

1. ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 21,885,000 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ  21,800,000 บาท  (งบประมาณแผ่นดิน)

2. ครุภัณฑ์ศูนย์ควบคุมระบบเครือข่ายสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 22,000,000 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 21,975,440 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

3. โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้อำนวยการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  33,170 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 33,170 บาท (งบประมาณเงินรายได้)

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแนวดิ่ง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,759,200 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 1,756,940 บาท (งบทดแทนรายการปรับปรุงไฟฟ้า)

5. ระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารได้รับจัดสรรงบประมาณ 709,209 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 696,000  บาท (งบกันเหลื่อมปี 2558)

6. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพแสงสว่างห้องสมุด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 990,000 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 985,000  บาท (งบกันเหลื่อมปี 2559)

7. ครุภัณฑ์ห้องสมุด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 740,000 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 736,000  บาท (งบกันเหลื่อมปี 2559)

8. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 499,200 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 498,620  บาท (งบกันเหลื่อมปี 2559)

9. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (29 เครื่อง) ได้รับจัดสรรงบประมาณ 851,000 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 839,985  บาท (งบกันเหลื่อมปี 2559)

  • หมวดงบรายจ่ายอื่น : ดำเนินโครงการ จำนวน  8 รายการ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  27,788,200 บาท  ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 27,556,972 บาท

1. โครงการพัฒนาระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 18,595,500 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ  18,369,656.50 บาท  (งบประมาณแผ่นดิน)

2. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,500,000 ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 1,500,000 บาท   (งบประมาณแผ่นดิน)

3.  โครงการบำรงุรักษาระบบ RFID ได้รับจัดสรรงบประมาณ 600,000 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 600,000 บาท  (งบประมาณแผ่นดิน)

4. โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ได้รับจัดสรรงบประมาณ 300,000  บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 300,000 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

5. โครงการอบรมหลักสูตรสำรวจทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 49,995.50 บาท (งบประมาณแผ่นดิน)

6. โครงการบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,400,000 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 5,400,000 บาท (งบประมาณเงินรายได้)

7. โครงการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด ได้รับจัดสรรงบประมาณ 460,000 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 460,000 บาท (งบประมาณเงินรายได้)

8. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Google for Education ได้รับจัดสรรงบประมาณ 882,700 บาท ดำเนินการสิ้นงบประมาณ 877,290 บาท (งบกลางเงินรายได้)