ผลการดำเนินงานปี 2558

งบประมาณแผ่นดิน  ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น  45,070,900  บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ  44,906,860 บาท รายละเอียดดังนี้

หมวดงบลงทุน : ครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการออกแบบตามแบบจำลองด้วย MATLAB ดำเนินงานในพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อให้คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้งานร่วมกัน ได้รับงบประมาณ 4,600,000 บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ  4,560,000 บาท

2. ครุภัณฑ์ห้องเรียนภาษา (Language Hub) ดำเนินในพื้นที่  5 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  ได้รับงบประมาณ 5,250,000  บาท

ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 5,217,962 บาท

3. ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ดำเนินในพื้นที่ 5 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ได้รับงบประมาณ 10,000,000  บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 9,924,250 บาท

4. ครุภัณฑ์จุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi Oasis)  40 จุด ได้รับงบประมาณ 2,410,900 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ  2,394,660 บาท

หมวดงบรายจ่ายอื่น : โครงการ 

1. โครงการระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ดำเนินการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการให้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 17,000,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ  17,000,000 บาท

2. โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,400,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ  5,400,000 บาท

3. โครงการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง  ดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557  – 30 กันยายน 2558   ได้รับจัดสรรงบประมาณ 200,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ  200,000 บาท

4. โครงการระบบระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ ดำเนินการบำรุงรักษาระบบระบุหนังสือด้วยคลื่นวิทยุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  210,000 บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 209,988  บาท

งบประมาณเงินรายได้  ได้รับงบประมาณ  3,788,383  บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ  3,682,045 บาท รายละเอียดดังนี้

 หมวดงบลงทุน  : ครุภัณฑ์

1. ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Multifunction ชนิด LED (40 หน้า/นาที)  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 199,983 บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ  194,740 บาท

2. ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวนขนาด 36000 บีทียู  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  43,400 บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 43,400 บาท

3. กล้องวงจรปิดชนิด IT Camera Full HD  พร้อมติดตั้ง  ได้รับจัดสรรงบประมาณ 420,000 บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 418,905 บาท

  หมวดงบรายจ่ายอื่น :  โครงการ

1. โครงการระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์ผ่านตู้สาขา (ส่วนตู้ขยาย)  ดำเนินการติดตั้งระบบโทรศัพท์ชนิดรวมศูนย์่ผ่านตู้สาขาใน 4 พื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชยการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,000,000  บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ  900,000 บาท

2. โครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบ RFID ห้องสมุด 4 แห่ง  ดำเนินการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติและระบบ RFID ได้รับจัดสรรงบประมาณ 825,000 บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 825,000 บาท

3. โครงการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  1,300,000 บาท  ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 1,300,000 บาท

งบประมาณ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ได้รับงบประมาณ  6,795,000 บาท รายละเอียดดังนี้

  1. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Adobe Certified Associate (ACA) โดยจัดขึ้นทั้งหมด 5 รุ่นโดยรุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 4 วันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 5 วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งหมด 5 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 150 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  998,000  บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  2. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Digital literacy certificate (IC3) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   โดยจัดขึ้นทั้งหมด 5 รุ่นโดยรุ่นที่ 1 ระหว่าง วันที่ 15-19 ธันวาคม 2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 3 วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 รุ่นที่ 4 วันที่ 1-5 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 5 วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งหมด 5 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 150 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น  998,000  บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  3. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร CompTIA Certificate โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจัดขึ้นทั้งหมด 3 รุ่นโดยรุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2557 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-27 พฤษภาคม 2558 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 -10 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง , ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพาณิชยการพระนครและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ทั้งหมด 3 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 325 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,940,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
  4. โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Network Design Training Course จำนวน 4 รุ่น โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   จัดขึ้นทั้งหมด 4 รุ่นโดยรุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2558 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2558 และรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2558 ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรม 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 สิ้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 513,000 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
  5. โครงการฝึกอบรมหลักสุตรเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพบุคคลภายนอก ดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์ อบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคคลภายนอก จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 27 – 29 มิถุนายน และวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2558 ได้รับงบประมาณ 114,000 บาท ดำเนินงานสิ้นงบประมาณ 98,340 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
     6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Rosetta Stone ให้แก่บุคลากรของ มทร.พระนคร จำนวน 300 คน ปัจจุบันผู้เข้าอบรมอยู่ระหว่างเรียนภาษาอังกฤษ
          โดยจะดำเนินการสอบวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้รับงบประมาณ 1,875,000 บาท