ห้องคอมพิวเตอร์

บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา  อาจารย์  สามารถใช้งานได้ที่ศูนย์เทเวศร์  ศูนย์พณิชยการพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ และศูนย์โชติเวช

ห้องสมุด

บริการห้องสมุด บริการยืมคืนหนังสือข้ามศูนย์ บริการสั่งจองหนังสือล่วงหน้า บริการ e-Book ระบบแนะนำหนังสือ  ระบบสมัครสมาชิกห้องสมุด  ระบบคลังปัญญา

 

ห้อง Discussion

สวส. บริการห้องประชุมย่อยสำหรับนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ศูนย์เทเวศร์ อาคารสีเหลืองทอง ภายในห้องสมุด ชั้น 2 จำนวน 3 ห้อง นักศึกษาขอจองห้องได้ที่ http://app.rmutp.ac.th/lib/ และตั้งอยู่ชั้น 3 จำนวน 2 ห้อง ขอจองห้องได้ที่ https://arit.rmutp.ac.th/booking/login.php

RMUTP Study Life

เป็นโมบายแอพพลิเคชั่น สำหรับนักศึกษา-อาจารย์  Download ติดตั้งในโทรศัพท์ Android และ iOS เพื่อเช็คเกรด ดูตารางเรียน/สอน/สอบ ดูคะแนนกิจกรรม บัตรนักศึกษา คำนวณผลการเรียนล่วงหน้า ส่งข้อความ ฯลฯ

Internet/Wifi

นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
สามารถใช้ Wifi ของมหาวิทยาลัยได้ด้วย
RMUTP Passport โดยขอรับได้ที่
http://www.rmutp.ac.th/passport
Internet มีปัญหาติดต่อ 02 665 3777 ต่อ 6786, 6785

E-Learning RMUTP

ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ โดยผู้สอนนำเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นเว็บไซต์รายวิชา ผู้สอนและผู้เรียนติดต่อสื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้ เข้าใช้งานได้ที่ http://lms.rmutp.ac.th/

Google and Office 365

นักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้งาน Google for Education ของมหาวิทยาลัยได้ที่ http://google.rmutp.ac.th/ และ Office 365 ใช้งานได้ที่ http://office365.rmutp.ac.th/

บริการ Web Host RMUTP
ให้บริการพื้นที่บน Server ในสร้างเว็บไซต์ ของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อการเรียนการสอน ใช้บริการได้ที่ http://web.rmutp.ac.th/
Email นักศึกษา

เป็นบริการ email ของมหาวิทยาลัยที่สร้างให้นักศึกษาทุกคน  นักศึกษาตรวจสอบ email ของตนเองได้ที่ http://google.rmutp.ac.th/?p=654 สำหรับบุคลากรขอใช้ email มหาวิทยาลัยได้ที่ software@rmutp.ac.th  และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://google.rmutp.ac.th/

ศูนย์พระนครเหนือ อาคารเอนกประสงค์

ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 3 ห้อง ตั้งอยู่ชั้น 2  มีบริการห้องสมุด ตั้งอยู่ชั้น 1
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport

ห้อง Self access 1-3

ห้องสมุด

ศูนย์เทเวศร์ อาคารเอนกประสงค์ (สีเหลืองทอง)

ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 3 ห้อง ตั้งอยู่ชั้น 3 นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport
มีบริการห้องสมุด ตั้งอยู่ชั้น 2  บริการห้อง discussion จำนวน 5 ห้อง สำหรับนักศึกษาประชุมกลุ่มย่อย ตั้งอยู่ในห้องสมุด ชั้น 2 และชั้น 3
ห้อง IT care  บริการแก้ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ ตั้งอยู่ชั้น 1  เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา  8.30 - 16.30 น.

ห้องสมุด

ห้อง IT care

ห้อง Discussion 1-5

Learning space 1-3

ศูนย์พณิชยการพระนคร อาคารพร้อมมงคล

ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 3 ห้อง ตั้งอยู่ชั้น 2 มีบริการห้องสมุด ตั้งอยู่ชั้น 2
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport

ห้อง Self access 1-3

ห้องสมุด

ศูนย์โชติเวช อาคารเรือนปัญญา

ให้บริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 1 ห้อง ตั้งอยู่ชั้น 3  มีบริการห้องสมุด  ตั้งอยู่ชั้น 3
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานด้วย RMUTP Passport

ห้อง Self Access

ห้องสมุุด