ติดต่อเรา
โทร 02-665-3899
หรือ 02- 665-3777 ต่อ 8000
arit@rmutp.ac.th

ยินดีที่ได้คุยกัน

เราจะดีใจถ้าคุณมาคุยกับเรา และดูว่าเราจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง

Meet Us

ศูนย์เทเวศร์
อาคารเอนกประสงค์ (สีเหลืองทอง)
ชั้น 1  IT Care, บริการพิมพ์เอกสารฟรี
ชั้น 2 ห้องสมุด, ห้อง Discussion 1-3, ห้องประชุม, สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชั้น 3 พื้นที่การเรียนรู้ (ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง), ห้อง Discussion 4-5, ห้องฝึกอบรมเครื่อง Mac
ชั้น 4 สำนักงานผู้อำนวยการ, ห้องประชุมเล็ก, ห้องพัฒนาโปรแกรม, ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 80 เครื่อง, ห้องฝึกอบรม Notebook  30 เครื่อง, ห้องเอนกประสงค์, ศูนย์สอบ PearsonVUE
ชั้น 5 ห้องสำนักงานผลิตสื่อ, ห้องถ่ายภาพนิ่ง, ห้อง Studio ใหญ่, สถาบันภาษา
ศูนย์พระนครเหนือ
อาคารเอนกประสงค์ (หลังตึกอำนวยการ)
ชั้น 1 ห้องสมุด
ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
ศูนย์พณิชยการพระนคร
อาคารพร้อมมงคล
ชั้น 2 ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ๆ 40 เครื่อง
ศูนย์โชติเวช
อาคารเรือนปัญญา
ชั้น 3 ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง 25 เครื่อง

Transportation

ศูนย์เทเวศร์และโชติเวช
สายรถประจำทาง 3, 16, 23, 30, 32, 33, 43, 49, 53, 64, 65, 72, 99, 110, 505, 516, 524
เรือด่วนเจ้าพระยา ท่าเรือเทเวศร์

ศูนย์พณิชยการพระนคร
สายรถประจำทาง 5, 16, 23, 99, 157, 201, 505, 509, 171

ศูนย์พระนครเหนือ
สายรถประจำทาง 9, 32, 33, 49, 64, 90, 97, 117, 175, 203, 543

Call Us

ศูนย์เทเวศร์
02 665 3867
02 665 3777 ต่อ 8000

02 665 3872
ศูนย์พระนครเหนือ
02 836 3000 ต่อ 4321
ศูนย์พณิชยการพระนคร
02 665 3555 ต่อ 3903
ศูนย์โชติเวช
02 665 3777 ต่อ 5202

 

Contact Us

แผนที่ตั้ง