SAR ปี 2553

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์ จุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา

องค์ประกอบที่ 2  การเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ห้องสมุด  อุปกรณ์การศึกษา  และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ข้อ 3 การส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสำเร็จในการปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

ตัวบ่งชี้ที่ 7.10 ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฎิบัติ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.11 ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ และการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.12 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร และการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 7.13 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.14 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.15 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 7.17 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร้างคุณค่า

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 ข้อ 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานเกณฑ์  สกอ.ปีการศึกษา 2552 รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อเสนอแนะ

จากคณะกรรมการตรวจประเมิน

แผนพัฒนาส่งเสริม ปรับปรุง

โครงการ/แผน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินการ
1.คณะกรรมการควรนำกลยุทธ์มาจัดทำเป็นแผนดำเนินการในทุกระดับ จากความร่วมมือและเข้าใจร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีแนวทางชัดเจนในการดำเนินงาน แผนพัฒนาทบทวนแผนการดำเนินงานตามกลยุทธและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

KPI :  แต่งตั้งคณะกรรมการจากทุกกลุ่มงานร่วมประชุมทบทวนแผนการดำเนินงาน

– สวท. ปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
1.ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลนักศึกษาให้ถูกต้องและตรงเวลา แผนพัฒนาสร้างโปรแกรมให้นักศึกษาต้องเข้าไปตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลตนเองทุกคน

KPI : จำนวนนักศึกษาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลของตนเองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

– สวท. ปีการศึกษา 2553
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1.ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพยังไม่สมบูรณ์ แผนพัฒนา สร้างระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของทุกหน่วยงานเข้าตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหน่วยงานตนเอง

KPI : จำนวนหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลงานประกันคุณภาพของไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

– สวท. ปีการศึกษา 2553