KPI 2554 ข้อ 2.8

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 จำนวนระบบงานสารสนเทศที่มีการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

1 ระบบงาน

2 ระบบงาน

3 ระบบงาน

4 ระบบงาน

5 ระบบงานขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบทั้งสิ้น 17 ระบบในปีการศึกษา 2554 ดังนี้

(สวท.2.8-1-1) ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ (สวท.2.8-1-2) ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต (สวท.2.8-1-3) ระบบภาระงานรายบุคคล มทร.พระนคร (สวท.2.8-1-4) ระบบการจองรถ (สวท.2.8-1-5) ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ สวท. (สวท.2.8-1-6) ระบบปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT) (สวท.2.8-1-7) พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร..Global Financial Conference (สวท.2.8-1-8) ระบบการลาออนไลน์ (สวท.2.8-1-9) ระบบ CHE QA Version 3.0 (สวท.2.8-1-10) ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) (สวท.2.8-1-11) Rmutp FaceBook (สวท.2.8-1-12) ระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร (สวท.2.8-1-13) แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล (สวท.2.8-1-14) แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร (สวท.2.8-1-15) แบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหาร (สวท.2.8-1-16) แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ (สวท.2.8-1-17) แบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ระบบ)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.55)

8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 54
(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 55
(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 55
(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

4

3

3

4

4

17 ระบบ

5

รายการหลักฐาน

ระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่

สวท.2.8-1 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.2.8-2 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.2.8-3 ระบบภาระงานรายบุคคล มทร.พระนคร

สวท.2.8-4 ระบบการจองรถ (รอกองกลางตรวจสอบ)

สวท.2.8-5 ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ สวท.

สวท.2.8-6 ระบบปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT)

สวท.2.8-7 พัฒนาเว็ปไซต์การประชุมนานาชาติ มทร.พระนคร..Global Financial Conference

สวท.2.8-8 ระบบการลาออนไลน์

สวท.2.8-9 ระบบ CHE QA Version 3.0

สวท.2.8-10 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA)

สวท.2.8-11 Rmutp FaceBook

สวท.2.8-12 ระบบประเมินการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

สวท.2.8-13 แบบประเมินการดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล

สวท.2.8-14 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สวท.2.8-15 แบบประเมินเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้นำหรือผู้บริหาร

สวท.2.8-16 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.2.8-17 แบบสำรวจคุณภาพการให้บริการด้านกายภาพสำหรับนักศึกษา

จุดแข็ง

สำนักมีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมระบบงานได้เอง

จุดที่ควรพัฒนา

ควรบรรจุพนักงานที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ดีให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยทันทีขณะปฏิบัติงาน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม ส่งเสริมให้ผู้เขียนโปรแกรมได้รับการพัฒนากับเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ – ผอ.สวท.

– รอง ผอ.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

– บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2555
แผนสนับสนุน สร้างบรรยากาศให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีความสุข 2555