KPI ปี 2554 ข้อ 4.5

ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 จำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 10 วิชา 11 – 13 วิชา 14 – 16 วิชา 17 – 19 วิชา 20 วิชาขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 2554 จำนวนทั้งหมด  59  รายวิชา โดยแยกตามคณะต่างๆ ได้แก่

1. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม จำนวน 7 รายวิชา

2. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน จำนวน 14 รายวิชา

3. คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 3 รายวิชา

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 รายวิชา

5. คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 5 รายวิชา

6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 6 รายวิชา

7. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จำนวน 21 รายวิชา

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(วิชา)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
10 N/A N/A N/A N/A 59 5

รายการหลักฐาน

สวท.4.5-1-1  รายงานสรุปจำนวนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Learning ที่นำไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

สวท.4.5-1-2  คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

สวท.4.5-1-3  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

สวท.4.5-1-4  คณะบริหารธุรกิจ

สวท.4.5-1-5  คณะวิศวกรรมศาสตร์

สวท.4.5-1-6  คณะศิลปศาสตร์

สวท.4.5-1-7  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สวท.4.5-1-8  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุดแข็ง

 1. มีความพร้อมทางด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบ e-Learning เพื่อแนะนำให้อาจารย์นำสื่อไปใช้เพื่อการเรียนการสอนออนไลน์
 2. มีเว็บไซต์ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่ใช้งานง่าย โดยมีคู่มือและวิดีโอสาธิตการใช้งาน
 3. มีเจ้าหน้าที่บริการและช่วยเหลืออาจารย์ในการสร้างรายวิชา สร้างเนื้อหา รวมทั้งการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์

จุดที่ควรพัฒนา

 1. ควรมีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานระบบ e-Learning ร่วมกับการเรียนการสอนแบบปกติในชั้นเรียน
 2. ควรมีการจัดอบรมด้านวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน e-Learning และการจัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากรเพิ่มเติม
 3. ให้ความรู้ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์และกระตุ้นการใช้ e-Learning ของอาจารย์ประจำวิชา กับนักศึกษา
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

 1. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning
 2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน e-Learning
– ผอ. สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

 1. มีแผนสนับสนุนให้แต่ละคณะมีการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-Learning
 2. สนับสนุนโครงการอบรมวิธีการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน e-Learning และการจัดการศึกษาแบบ e-Learning แก่บุคลากรเพิ่มเติม
 3. สนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบด้าน e-Learning
2555