KPI ปี 2554 ข้อ 4.3

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ต่ำกว่า 7,000
ครั้งการเข้าใช้
7,000 ครั้ง
การเข้าใช้ขึ้นไป
8,000 ครั้ง
การเข้าใช้ขึ้นไป
9,000 ครั้ง
การเข้าใช้ขึ้นไป
10,000 ครั้ง
การเข้าใช้ขึ้นไป

ผลการดำเนินงาน

จำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand ในระบบวีดีโอสื่อการสอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวนทั้งสิ้น 125,868 ครั้ง ซึ่งเป็นการนับจำนวนครั้งของการใช้งานที่ผู้ชมไม่ซ้ำกัน

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ครั้ง)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.54)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน
12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] []
ผล คะแนน ผล คะแนน ผล คะแนน ต่ำกว่าเป้าหมาย เท่ากับเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
8,000 N/A N/A N/A N/A 125,868ครั้ง 5

รายการหลักฐาน

สวท.4.3-1 รายงานสรุปจำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

สวท.4.3-2 รายงานสรุปจำนวนครั้งของการเข้าใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand แบบรายวิชา

สวท.4.3-3 รายวิชาที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Video On Demand

จุดแข็ง

  1. เนื้อหาของสื่อที่ผลิตขึ้นในรูปแบบ Video On Demand สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามสาขาวิชาชีพต่างๆ
  2. มีเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสื่อในรูปแบบ Video On Demand ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  3. สื่อที่ผลิตได้ในรูปแบบ Video On Demand มีคุณภาพตามมาตรฐานการออกอากาศรายการโทรทัศน์

จุดที่ควรพัฒนา

  1. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และปรับปรุงใหม่ทุกๆปี
  2. ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้รองรับการเข้าถึงสื่อได้ตรงตามความต้องการ
แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของระบบการเผยแพร่สื่อให้มีมาตรฐาน
  2. ส่งเริมการเผยแพร่สื่อที่ผลิตขึ้นให้กว้างขวาง เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
– ผู้อำนวยการ สวท.

– รองฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

– งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

2555
แผนสนับสนุน

  1. สนับสนุนการปรับปรุงระบบเผยแพร่สื่อที่ผลิตขึ้นให้มีคุณภาพ
  2. จัดทำโครงการปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้รองรับการเข้าถึงสื่อได้ตรงตามความต้องการ
  3. จัดทำโครงการเผยแพร่สื่อที่ผลิตขึ้นในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย
2555