KPI ปี 2554 ข้อ 2.9

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน :

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ครบถ้วน
1 ประเด็น

ครบถ้วน
2 ประเด็น

ครบถ้วน
3 ประเด็น

ครบถ้วน
4 ประเด็น

ครบถ้วน
5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน :

ผลการดำเนินงาน

[√]   1. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล

โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า 1 กระบวนการ คือ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส่งผลโดยตรงต่อเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และพันธกิจหลักของสำนัก สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของนักศึกษา อาจารย์  และผู้รับบริการอื่น ๆ เกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น รวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการที่สร้างคุณค่าสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

[√]   2. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ เช่น นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

โดย สวท. ได้จัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการที่สร้างคุณค่าจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ

[√]   3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

โดยมีการออกแบบกระบวนการจากข้อกำหนดที่สำคัญ ตามขั้นตอนที่ 2 และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

[√]  4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง

โดยมีการปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุน ลดระยะเวลาการดำเนินงาน  นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการทำงาน

[√]  5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน

โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน
(1 มิย.54-30 กย.55)

8 เดือน
(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน
(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 54
(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 55
(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 55
(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

4

3

3

4

4

5

5

รายการหลักฐาน

1. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นต้องใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ผู้สำเร็จการศึกษา การเงินอุดมศึกษา หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นข้อมูลของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยหนึ่งฐานข้อมูล

สวท. 2.9-1-1 การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท. 2.9-1-2 มีการนำระบบฐานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร มาใช้ในการพัฒนาระบบ

2. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย

สวท.2.9-2-3 คู่มือการใช้ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

3. มีระบบการควบคุมการเข้าใช้ตามสิทธิของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

สวท.2.9-3-4 การกำหนดสิทธิของผู้ใช้

4. ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาใช้นี้ต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นปรับปรุงพัฒนาระบบงานสู่การเปลี่ยนแปลง

สวท.2.9-4-5 การออกแบบกระบวนการสู่การเปลี่ยนแปลง

5. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบงาน

สวท.2.9-5-6 การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบ

จุดแข็ง

มีบุคลากรที่มีความสามารถในการพัฒนาระบบได้เอง

จุดที่ควรพัฒนา

ผู้บริหารควรมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้มากกว่านี้

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน
– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.ทส.

– ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2555
แผนสนับสนุน

  1. พัฒนาความรู้ด้านการใช้โปรแกรมให้บุคลากรอย่างทั่วถึง
2555