KPI ปี 2554 ข้อ 2.6

ต้วบ่งชี้ที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการภายในสถาบันอุดมศึกษา

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ดำเนินการได้สำเร็จ

ครบถ้วน 1 ประเด็น

ดำเนินการได้สำเร็จ

ครบถ้วน 2 ประเด็น

ดำเนินการได้สำเร็จ

ครบถ้วน 3 ประเด็น

ดำเนินการได้สำเร็จ

ครบถ้วน 4 ประเด็น

ดำเนินการได้ สำเร็จ

ครบถ้วน 5 ประเด็น

เกณฑ์มาตรฐาน :

[] 1.มีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย

โดยมหาวิทยาลัยจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของพร้อมทั้งมีการกำหนดสิทธิโดยระบุ Username และ Password เพื่อให้สามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลและมีช่องทางในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา พร้อมกับคู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง

[] 2.มีการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ

โดยมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดทำและทบทวนฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า 1 กระบวนการ ที่จัดทำในปีงบประมาณ 2554 คือ ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยมีการกำหนดสิทธิโดยระบุ Username และ Password เพื่อให้สามารถเข้าตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง และมีช่องทางในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาในโอกาสต่อไป พร้อมกับคู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง

[] 3.มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม

โดยมหาวิทยาลัยฯ ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงด้วย Username และ Password เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง และมีช่องทางในการให้คำแนะนำ

[] 4.มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสำคัญ

โดยมหาวิทยาลัยจัดทำระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยที่ใช้ในการกำกับติดตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่สามารถรายงานต่อกองนโยบายและแผน สำนักประกันคุณภาพ และผู้บริหาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังมีบันทึกข้อความ คำสั่ง ความเห็นการตอบกลับทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงว่าได้นำข้อมูลจากการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน

[] 5.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

โดยมีการทำสำรวจความพึงพอใจและประเมินผลการใช้ระบบติดตามแผนปฏิบัติราชการจำแนกตามกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานแบบออนไลน์ตลอดเวลา มีการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่า

เป้าหมาย

(ประเด็น)

4 เดือน

(1 มิย.54-30 กย.55)

8 เดือน

(1 มิย. 54-31 มค. 55)

12 เดือน

(1 มิย. 54-31 พค. 55)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-30 กย. 54)

6 เดือน งปม. 55

(1 ตค.54-31 มีค. 55)

9 เดือน งปม. 55

(1 ตค.54-31 พค. 55)

[ ] [ ] [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

4

3

3

4

4

5

5

รายการหลักฐาน

1. มีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย

สวท.2.6-1-1 ฐานข้อมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ และผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

สวท.2.6-1-2 เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลของพร้อมทั้งมีการกำหนดสิทธิโดยระบุ Username และ Password และมีช่องทางในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนา

สวท.2.6-1-3 คู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูลได้จากส่วนกลาง

2. มีการจัดทำหรือปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่า อย่างน้อย 1 กระบวนการ

สวท.2.6-2-4 ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.2.6-2-5 การวิเคราะห์กระบวนการสร้างคุณค่า ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

3. มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม

สวท.2.6-3-6 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.2.6-3-7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สวท.2.6-3-8 การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงด้วย Username และ Password และมีช่องทางในการให้คำแนะนำระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

สวท.2.6-3-9 การกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

4.มีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการหรือตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสำคัญ

สวท.2.6-4-10 ระบบติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.)

5.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล

สวท.2.6-5-11 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สวท.2.6-5-12 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.2.6-5-13 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

จุดแข็ง

ความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร

จุดควรพัฒนา

การปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความเข้มข้นขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มในบางรายการข้อมูล

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2554
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

การปรับเกณฑ์การให้คะแนนที่มีความเข้มข้นขึ้น ทำให้ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มในบางรายการข้อมูล

– รอง อมทร.พ.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

– ผอ.สวท.

– รอง ผอ.ทส.

– กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

2555

แผนพัฒนา

เพิ่มรายการข้อมูลและปรับโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม

2555