บริการห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทเวศร์
บริการห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร
บริการห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์พระนครเหนือ
บริการห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์โชติเวช
previous arrow
next arrow
Slider
Personal computer

บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ Internet ได้ด้วย RMUTP Passport ใช้งานได้ 3 ชั่วโมงติดต่อกันและระบบจะตัดการทำงาน หากต้องการเพิ่มชั่วโมงการทำงาน ติดต่อขอเพิ่มชั่วโมงได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้อง

Print

บริการพิมพ์เอกสารลงกระดาษ  สีขาว-ดำ จำนวน 50 แผ่นต่อ 1 เทอม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นักศึกษาติดต่อขอพิมพ์เอกสารได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องคอมพิวเตอร์ทุกศูนย์ และที่ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์เทเวศร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-18.30 น.ในวันเปิดเทอม และ 8.30-16.30 น.ในวันปิดเทอม

Notebook Zone

พื้นที่บริการสำหรับนักศึกษา อาจารย์ที่นำ Notebook มาใช้งานเอง ซึ่งมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ห้องคอมพิวเตอร์

Hi-Speed Internet

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ โดยต้องอยู่ภายในกรอบนโยบายการใช้ห้อง

สถิติจำนวนผู้ใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ปี 2562

สถิติการเข้าใช้บริการพื้นที่การเรียนรู้

มีการเข้าใช้บริการทั้งสิ้น 44,106 ครั้ง จำแนกเป็นศูนย์พระนครเหนือ 11,162 ครั้ง ศูนย์เทเวศร์ 8,565 ครั้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร 14,891 ครั้ง ศูนย์โชติเวช 9,488 ครั้ง  โดยเดือนกุมภาพันธ์ มีการเข้าใช้งานพื้นที่การเรียนรู้ที่สุด 10,186 ครั้ง รองลงมาคือ เดือนธันวาคม 8,900 ครั้ง และเดือนพฤศจิการยน  8,680 ครั้ง ส่วนเดือนที่มีการเข้าใช้งานพื้นที่การเรียนรู้น้อยที่สุด คือเดือนเมษายน มีการเข้าใช้ 380 ครั้ง

Download รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการให้บริการด้านห้องสมุด และบริการด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ปี 2561

ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

จำนวนผู้ประเมินความพึงพอใจ จำแนกตามคณะ ปี 2561

จำนวนผู้ประเมิน ทั้งหมด 2,523 คน

ผลสำรวจความพึงพอใจ จำแนกตามคณะ ปี 2561

จำนวนผู้ประเมิน ทั้งหมด 2,523 คน

มาตรฐานการให้บริการห้องคอมพิวเตอร์

ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เรื่อง การใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

นโยบายใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง(Acceptable Use Policy) จัดทำขึ้นเพื่อ  เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2540 และเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้รับทราบและปฏิบัติตาม พรบ.ดังกล่าว ซึ่งแบ่งเป็น 2 หมวด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หมวด 1 ว่าด้วยระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับ คณาจารย์ บุคลกร และ นักศึกษา

 • เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยวันจันทร์ถึงศุกร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 18.00 น. และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.
 • ผู้เข้าใช้บริการต้องไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มหรือสัตว์เลี้ยงหรืออาวุธหรือสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในบริเวณศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ผู้เข้าใช้บริการจะต้องไม่ใช้เสียงหรือกระทำการอันเป็นเหตุให้เกิดความรบกวนแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
 • ผู้เข้าใช้บริการจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 • ผู้เข้าใช้บริการต้องถอดรองเท้าเก็บไว้ในที่จัดเก็บที่ทางศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมไว้ทุกครั้ง
 • ผู้ใช้บริการต้องเก็บสัมภาระส่วนตัวไว้ในที่จัดเก็บที่ทางศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเตรียมไว้ทุกครั้ง
 • หากเกิดขัดข้องหรือมีปัญหาในการใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองผู้ใช้บริการต้องแจ้งปัญหาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้ทราบเท่านั้นห้ามทำแก้ไขด้วยตนเองเด็ดขาด
 • ผู้ใช้บริการจะต้องทำการพิสูจน์ตัวตนตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยเคร่งครัด

หมวด 2 ว่าด้วยการขอใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการอบรมหรือการเรียนการสอน ของ คณาจารย์ และ บุคลกร

 • ทำการขออนุญาตใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน
 • ทำการระบุความรายละเอียดความต้องการพิเศษที่ต้องการเพิ่มเติมในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน
 • ทำการระบุระยะเวลาในการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเองล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน
 • ทำการระบุจำนวนผู้ที่จะเข้าใช้บริการในเวลาที่นัดหมายล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน
 • ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับ คณาจารย์ บุคลกร และ นักศึกษา โดยเคร่งครัด

สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555