ประกาศรายชื่อผู้อบรมหลักสูตร การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน วันที่ 25-29 กค. 59 ห้อง 9803 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

โครงการเพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน  ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง 9803 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  นายโยธิน  หนูแดง นายแสงสรรค์  ตินารักษ์ นายสุทธิพงษ์  คำแปง นายสุพัฒน์  รุ่งจรัสพันธุ์ นายสรศิษฏ์  พุ่มฉัตร นายธัญวัฒน์  บุญศรีนุ้ย นายสุรยุทธ  สระแก้ว น.ส.ธิดาทิพย์  เชื้อมั่น นายครรชิต  จิตตานุวัฒน์ นายทัศพัฒน์  เดชธนาไพบูลย์ น.ส.ปรางหทัย  วงศ์เปง นายณัฐพงค์ Continue Reading →

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Linux Training Course วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559 พระนครเหนือ ห้อง 9803

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Linux  Training Course สำหรับบุคลากรและอาจารย์ วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2559  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Linux นายโยธิน หนูแดง สวส. นายแสงสรรค์ ตินารักษ์ สวส. นายเชวงศักดิ์ คงเกิด สวส. นายสุพัฒน์ รุ่งจรัสพันธุ์ Continue Reading →

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. – 22 ก.ค. 59

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Networking Academy NetRiders ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2559 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 -15 กรกฎาคม 2559 ระยะที่ 4 ระหว่างวันที่ Continue Reading →

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิทยบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมสัมมนาในที่ 20-23  พฤศจิกายน 2557 จำนวน 4 วัน 3 คืน จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถานที่พัก กุยบุรี โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (Kuiburi Hotel and Resort) ให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯส่งรายชื่อ confirm ใน comments. ได้เลยครับ วันเดินทาง 20 – 23 พฤศจิกายน 2557 Continue Reading →

CompTIA Security+

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร CompTIA Security+ วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

CompTIA Network+

  สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร CompTIA Network+ วันที่ 21-25 กรกฎคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อบรมหลักสูตร IPV6

    สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร IPV6 Fundamentals Workshop วันที่  30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายชื่อผู้เข้าอบรม

ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

สวท. ขอเลื่อนกำหนดจัดอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 จากวันที่  10-14  มีนาคม  2557  เป็นวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดหลักสูตร แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 Continue Reading →

กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA A+

สวท. กำหนดจัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล กิจกรรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับผู้สอน วันที่  17-21 กุมภาพันธ์  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 2  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะครู และนักศึกษาระดับโรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครู และนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic Animation and Media

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic Animation and Media วันที่  24-28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดหลักสูตร แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 25 คน กรุณาเข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนดเวลาดังกล่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1.ดร.มนตรี  บุญเรืองเศษ Continue Reading →

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2555

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2555    ณ ห้องประชุมพวงแสด                 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ