โครงการอบรม

ขอเลื่อนการฝึกอบรม Graphic Design Advanced

ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรม Graphic Design Advanced ในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2556 เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 11 พฤศจิการยน 2556

ทังนี้ขอให้ผู้เข้าอบรมติดตามข้อมูลวันและเวลาในการจัดฝึกอบรมอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์