หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ

ชื่อ : นายเชาวลิต
Name : Mr. Chaovalit
นามสกุล : สมบูรณ์พัฒนากิจ
Surname : Somboonpattanakit
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และการสื่อสาร
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6785
งานพัฒนาระบบเครือข่าย
ชื่อ : นายเชวงศักดิ์
Name : Mr. Chawangsak
นามสกุล : คงเกิด
Surname : Kongkerd
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6785
งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
ชื่อ : นายโยธิน
Name : Mr. Yothin
นามสกุล : หนูแดง
Surname : Nudaeng
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่าย
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ :02-282-9009 ต่อ 6776
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ชื่อ : นายแสงสรรค์
Name : Mr. Saengsan
นามสกุล : ตินารักษ์
Surname : Tinarak
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6785