หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ

ชื่อ : นางสายธาร
Name : Mrs. Saitarn
นามสกุล : สุเมธอธิคม
Surname : Sumethathikom
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ
Position : Librarian
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6797
งานวิทยบริการ
ชื่อ : น.ส.โสภา
Name : Miss Sopa
นามสกุล : ไทยลา
Surname : Thaila
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิทยบริการ
Position : Librarian
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6797
งานห้องสมุด
ชื่อ : นางบัวระภา
Name : Mrs. Buarapha
นามสกุล : กลยนีย์
Surame : Kolyanee
ตำแหน่ง : หัวหน้างานห้องสมุด
Position : Librarian
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9101 ต่อ 7301