วิสัยทัศน์ปี ’57 – ’53


  • วิสัยทัศน์

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นฐานในการบริการการศึกษา อย่างเต็มศักยภาพ มีจริยธรรมและมีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐานสากล

  • พันธกิจ

ใช้ ICT พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ การเรียนรู้
ใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา
ใช้ ICT เป็นกลไก ในการสร้างหลักธรรมาภิบาล
ผลิตและพัฒนาคุณภาพผู้จบการศึกษาให้มีสมรรถนะทาง ICT
จัดหาทรัพยากร ICT โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย

  • เป้าประสงค์

พัฒนาการเรียนรู้และการเรียนการสอน โดยใช้ ICT เป็นฐาน ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
พัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ให้เป็นการบริหารจัดการที่ใช้ ICT เป็นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะทาง ICT ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  • กลยุทธ์

พัฒนาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library)
พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Learning)
พัฒนาการจัดการความรู้โดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Knowledge)
พัฒนาศูนย์สารนิเทศและการบริการวิชาการ (e-Resources)
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (e-Management Infrastructure)
พัฒนาสถาปัตยกรรมของระบบ ICT (ICT Architecture)
พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
พัฒนาระบบการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษาโดยใช้ ICT เป็นฐาน (ICT-Based Management)
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมด้าน ICT (e-Student)
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e-Manpower)
พัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้าน IT (IT Professional Certification)

>>> วิสัยทัศน์ปี ’50 – ’52