บุคลากรสำนักวิทยบริการ 2561

ผู้อำนวยการ

นายธนาวุฒิ นิลมณี
นายธนาวุฒิ นิลมณี

รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าสำนักงาน

นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ
นายนพชัย ทิพย์ไกรลาศ
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
นายธนาวุฒิ นิลมณี
น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
อ้อยจริยา พลับจีน
น.ส.อ้อยจริยา พลับจีน
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

งานบริหารทั่วไป
สุกัญญา พิสิฐอมรชัย
นางสุกัญญา พิสิฐอมรชัย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
รัชนี ต่อเงิน
น.ส.รัชนี ต่อเงิน
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป
อุมาพร สรวลสรรค์
นางอุมาพร สรวลสรรค์
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
สาคร พรมจันทรา
นายสาคร พรมจันทรา
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
ธันยพร พิสิฐอมรชัย
น.ส.ธันยพร พิสิฐอมรชัย
เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป

กลุ่มวิทยบริการ

สายธาร สุเมธอธิคม
นางสายธาร สุเมธอธิคม
หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ
งานวิทยบริการ
โสภา ไทยลา
นางสาวโสภา ไทยลา
หัวหน้างานวิทยบริการ
รุ่งทิวา อึ่งวาระ
น.ส.รุ่งทิวา อึ่งวาระ
บรรณารักษ์
นารีนาท แก้วรุ่งเรื่อง
น.ส.นารีนาท แก้วรุ่งเรื่อง
บรรณารักษ์
อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
น.ส.อ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว
บรรณารักษ์
งานห้องสมุด
บัวระภา กลยนีย์
นางบัวระภา กลยนีย์
หัวหน้างานห้องสมุด
สุมาลี พรเจริญ
นางสุมาลี พรเจริญ
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
รัตดา พุทธะศรีเมือง
น.ส.รัตดา พุทธะศรีเมือง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ศิริลักษณ์ แท่นวิมล
น.ส.ศิริลักษณ์ แท่นวิมล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พัชรินทร์ จำนงเพียร
นางพัชรินทร์ จำนงเพียร
นักเอกสารสนเทศ
กมร สุประภารพงษ์
น.ส.กมร สุประภารพงษ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
นายธีรพัฒน์ จำลองพิมพ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
ศิวะพร อัคคีโรจน์
นางศิวะพร อัคคีโรจน์
นักเอกสารสนเทศ
ณฤชล บิสอิสมาแอล
น.ส.ณฤชล บิสอิสมาแอล
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ์
น.ส.สุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ์
นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
วัชรนันท์ ศรีประสงค์
น.ส.วัชรนันท์ ศรีประสงค์
นักเอกสารสนเทศ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

งานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
ปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
นายปฐมพงศ์ จำนงค์ลาภ
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา
ศักดิ์เทพ จำนงค์ลาภ
นายศักดิ์เทพ จำนงค์ลาภ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ปัญญาพร แสงสมพ
นางสาวปัญญาพร แสงสมพร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานผลิตสื่อโสตทัศน์
กฤษณ์ จำนงนิตย์
นายกฤษณ์ จำนงนิตย์
หัวหน้างานผลิตสื่อโสตทัศน์
กิตติ แย้มวิชา
นายกิตติ แย้มวิชา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
มัณฑนา ตุลยนิษกะ
น.ส.มัณฑนา ตุลยนิษกะ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
ดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร
น.ส.ดลวรรณ สุทธิวัฒนกำจร
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
กฤษณ์ จำนงนิตย์
นายนรินทร์ จิตต์มั่นการ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
จุติมา พูลสวัสดิ์
นางสาวจุติมา พูลสวัสดิ์
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
นายอุเทน พรหมมิ
นายอุเทน พรหมมิ
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
กุลภัทร พลายพลอยรัตน์
นายกุลภัทร พลายพลอยรัตน์
ช่างศิลป์
ปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย
นายปิยะนนท์ ศุภจริยวิชัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
งานผลิตสื่อคอมพิวเตอร์
นฤมล ชุมคช
น.ส.นฤมล ชุมคช
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายพรรษชล นาคฉ่ำ
นายพรรษชล นาคฉ่ำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง
น.ส.ณิชกานต์ พันธ์บัวหลวง
นักเอกสารสนเทศ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
นพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์
นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ธนาภา โตเจริญ
น.ส.ธนาภา โตเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ศฤญญา แก้วซิม
น.ส.ศฤญญา แก้วซิม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ฉัตรชัย ทองศิลป์
นายฉัตรชัย ทองศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

งานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
เชวงศักดิ์ คงเกิด
นายเชวงศักดิ์ คงเกิด
หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
สุทธิพงษ์ คำแปง
นายสุทธิพงษ์ คำแปง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สรศิษฏ์ พุ่มฉัตร
นายสรศิษฏ์ พุ่มฉัตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย
นายธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
โยธิน หนูแดง
นายโยธิน หนูแดง
หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
แสงสรรค์ ตินารักษ์
นายแสงสรรค์ ตินารักษ์
หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ศูนย์เทเวศร์
สุรยุทธ สระแก้ว
นายสุรยุทธ สระแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทเวศร์
พิศุทธิ์ เมืองใหญ่
นายพิศุทธิ์ เมืองใหญ่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์พณิชยการพระนคร
ณัฐพงค์ การะน้อย
นายณัฐพงค์ การะน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ศูนย์พณิชยการพระนคร
ครรชิต จิตตานุวัฒน์
นายครรชิต จิตตานุวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์พระนครเหนือ
ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น
น.ส.ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ศูนย์พระนครเหนือ
ปรางหทัย วงศ์เป็ง
นางสาวปรางหทัย วงศ์เป็ง
นักเอกสารสนเทศ
ศูนย์โชติเวช
นายทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์
นายทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป