บุคลากรงานห้องสมุด

ชื่อ : นางบัวระภา
Name : Mrs. Buarapha
นามสกุล : กลยนีย์
Surname : Kolyanee
ตำแหน่ง : หัวหน้างานห้องสมุด
Position : Librarian
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9101 ต่อ 7301
ห้องสมุดศูนย์เทเวศร์
ชื่อ : นางสุมาลี
Name : Mrs. Sumalee
นามสกุล : พรเจริญ
Surame : Bhornchareon
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
Position : –
E-mail :  [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6798
ชื่อ : น.ส.รุ่งทิวา
Name : Miss Rungtiwa
นามสกุล : อึ่งวะระ
Surame : Aungwara
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
Position : Librarian
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6779
ห้องสมุดศูนย์โชติเวช
ชื่อ : น.ส.รัตดา
Name : Miss Ratda
นามสกุล : พุทธะศรีเมือง
Surame : Puthasrimuang
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Position : Librarian
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-281-9756-8 ต่อ 2309
ชื่อ : น.ส.ศิริลักษณ์
Name : Miss Siriluck
นามสกุล : แท่นวิมล
Surame :Tanvimon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-281-9756-8 ต่อ 2309
ชื่อ :
Name :
นามสกุล :
Surame :
ตำแหน่ง :
Position :
E-mail :
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-281-9756-8 ต่อ 2309
ห้องสมุดศูนย์พณิชยการพระนคร
ชื่อ : น.ส.ณฤชล
Name : Miss Naruchon
นามสกุล : บิสอิสมาแอล
Surame : Billisamalee
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Position : Librarian
E-mail : –
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9101 ต่อ 7301
ชื่อ : น.ส.สุรียวรรณ
Name : Miss Sureewan
นามสกุล : กลันทกสุวัณณ์
Surame : kalantakasuwan
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
Position :
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9101 ต่อ 7301
ห้องสมุดศูนย์พระนครเหนือ
ชื่อ : น.ส.กมร
Name : Miss Kamon
นามสกุล : สุประภารพงษ์
Surame : Suprapapong
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
Position : Librarian
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-913-2424 ต่อ 134
ชื่อ : นายธีรพัฒน์
Name : Mr. Theerapat
นามสกุล : จำลองพิมพ์
Surame : Chumlongpim
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ
Position :
E-mail : –
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-913-2424 ต่อ 134
ชื่อ : น.ส.นารีนาถ
Name : Miss Nareenart
นามสกุล : แก้วรุ่งเรือง
Surame : Kaewrungrueng
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
Position : Librarian
E-mail : –
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-913-2424 ต่อ 134
ชื่อ : นางมณฑา
Name : Mrs. Monta
นามสกุล : อัคคีโรจน์
Surame : Akkirodge
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-913-2424 ต่อ 134
ชื่อ : น.ส.อ้อมทิพย์
Name : Miss Oomthip
นามสกุล : วงษ์ศรีแก้ว
Surame : Wongsrikaew
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
Position : Librarian
E-mail : –
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-913-2424 ต่อ 134