บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อ : นายปาโมกข์
Name : Mr. Pamok
นามสกุล : รัตนตรัยาภิบาล
Surname : Rattanatriyapibal
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6783
ชื่อ : น.ส.นฤมล
Name : Miss Nalumon
นามสกุล : โตเจริญ
Surname : Tocharone
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6766