บุคลากรงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นายสมโภชน์
Name : Mr. Sompoch
นามสกุล : กุลธารารมณ์
Surname : Kulthararom
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนาระบบเทคโนโนโลยีสารสนเทศ
Position : Computer Technical Officer
E-mail : sompoch.k@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6760
ชื่อ : นายนพณรรจ์
Name : Mr. Nopphanan
นามสกุล : เนตรสกูลณี
Surname : Netsakulnee
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Position : Computer Technical Officer
E-mail : nopphanan.n@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6761