งานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ชื่อ : นายแสงสรรค์
Name : Mr. Saengsan
นามสกุล : ตินารักษ์
Surname : Tinarak
ตำแหน่ง : หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6785
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช
ชื่อ : นายทัศพัฒน์
Name : Mr. Thasaphat
นามสกุล : เดชธนาไพบูลย์
Surname : Dettanaphiboon
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-281-9756-8 ต่อ 2309
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร
ชื่อ : นายณัฐพงค์
Name : Mr. Nattapong
นามสกุล : การะน้อย
Surname : Karanoi
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9101 ต่อ 7305
ชื่อ : นายสุทธิพงษ์
Name : Mr. Sutthipong
นามสกุล : คำแปง
Surname : Kumpang
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9101 ต่อ 7305
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ
ชื่อ : น.ส.ธิดาทิพย์
Name : Miss Tidathip
นามสกุล : เชื้อมั่น
Surname : Chuemun
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-913-2424 ต่อ 214
ชื่อ : นายพิศุทธิ์
Name : Mr. Pisut
นามสกุล : เมืองใหญ่
Surname : Mueangyai
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-913-2424 ต่อ 214
ชื่อ : น.ส.วัชรนันทน์
Name :
นามสกุล : ศรีประสงค์
Surname :
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ
Position :
E-mail : –
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-913-2424 ต่อ 214