บุคลากรงานบริหารทั่วไป

ชื่อ : นางสุกัญญา
Name : Mrs. Sukunya
นามสกุล : พิสิฐอมรชัย
Surname : Pisitamorchai
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6791
ชื่อ : น.ส.รัชนี
Name : Miss Rachanee
นามสกุล : ต่อเงิน
Surname : Torgern
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6762
ชื่อ : นางอุมาพร
Name : Mrs. Umaporn
นามสกุล : สรวลสรรค์
Surname : Sroulsrun
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6767
ชื่อ : นายสาคร
Name : Mr. Sakon
นามสกุล : พรมจันทรา
Surname : Phomchantra
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6761
ชื่อ : นางธัญวรัตน์
Name : Mrs. Tanyawarat
นามสกุล : ทิพย์ไกรลาศ
Surname : Tipkailas
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6771
เกด2
ชื่อ : นางสาวโสภิญญา
Name : Mrs. Sopinya
นามสกุล : นครกัณฑ์
Surname : Nakonkun
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6771
หยก
ชื่อ : นางสาวธันยพร
Name : Mrs. Thanyapron
นามสกุล : พิสิฐอมรชัย
Surname : Pisitamorncchai
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6799