งานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

ชื่อ : นายโยธิน
Name : Mr. Yothin
นามสกุล : หนูแดง
Surname : Nudaeng
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
Position : Computer Technical Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6776
ชื่อ : นายครรชิต
Name : Mr. Kanchit
นามสกุล : จิตตานุวัฒน์
Surname : Jidtanuwat
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์เทเวศร์)
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6779
ชื่อ : นายสุรยุทธ์
Name : Mr. Surayuth
นามสกุล : สระแก้ว
Surname : Srakaew
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์เทเวศร์)
Position : General Administration Officer
E-mail : [email protected]
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-282-9009 ต่อ 6779