กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

eMail : software@rmutp.ac.th : Tel. 6764
น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยสำนัก
eMail : petcharaporn.p@rmutp.ac.th
โทร. 6764
ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น, พัฒนาเว็ปไซต์, วิทยากร
eMail : pamok.r@rmutp.ac.th
โทร. 6764
ศฤญญา แก้วซิม
น.ส.ศฤญญา แก้วซิม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น
บริการข้อมูลสารสนเทศ, วาดการ์ตูน
งาน Info graphic
eMail : sarinya.k@rmutp.ac.th
โทร. 6764
จิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์
นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น
C#, DevExpress, SQL
eMail : jirayut.l@rmutp.ac.th
โทร. 6764
ธนาภา โตเจริญ
น.ส.ธนาภา โตเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
RMUTP Passport, E-mail
งานประกันคุณภาพ
คู่มือระบบงาน
eMail : thanapha.t@rmutp.ac.th
โทร. 6764
ฉัตรชัย ทองศิลป์
นายฉัตรชัย ทองศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น
PHP, MySQL
eMail : chatchai.t@rmutp.ac.th
โทร. 6764
นพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พัฒนาเว็ปไซต์, บำรุงรักษาเว็ปไซต์
คลังข้อสอบและลงทะเบียนสอบ
งานความเสี่ยง, KM, Google
nopphanan.n@rmutp.ac.th
โทร. 6764

ภารกิจด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อบูรณาการกับภารกิจด้านการบริหารจัดการ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร  พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น และโมบายแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริการทางการศึกษา  การค้นคว้า สนับสนุนข้อมูลวิจัยให้กับผู้ประกอบการ และการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

-ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายในองค์กร โดยเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากร ข้อมูลทรัพยากรและระบบงานต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ได้แก่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System) ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ (Budget Planning & Management) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคารและสถานที่ (Building Infromation Mangement) ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ระบบการประชุมออนไลน์ (e-Meeting) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-Document) ระบบปฏิทินประชุม/สัมมนา (e-Calendar RMUTP)

- ระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (e-Strategy) ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (Business Intelligence) ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลเปรียบเทียบคู่แข่งของมหาวิทยาลัย

- ระบบสารสนเทศด้านบริการทางการศึกษา  เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาและการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ระบบทะเบียนนักศึกษา (e-Registration) ระบบวีดีโอสื่อการสอน (Multimedia)    ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา (RMUTP Registration) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning Management system (LMS)  ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Reference Database & e-Books)

- ระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม (e-Museum)  เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์ความรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบสื่อดิจิทัล ได้แก่ ฐานข้อมูลดิจิทัลด้านอาหารไทย ด้านการท่องเที่ยว  งานวิจัยวัฒนธรรม และระบบจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

-  ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ  ได้แก่  ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA) ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CheQA) ระบบสนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมิน (e-Assessment)

- ระบบสารสนเทศเพื่อบูรณาการกับการบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ  ได้แก่  ระบบบริหารงานวิจัย (Research Management System) ระบบบริหารงานบริการของมหาวิทยาลัย (Academic Services Management System)

- ระบบงานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานขององค์กรให้เป็นสังคมดิจิทัลที่มีคุณภาพ  ได้แก่  ระบบบัญชีผู้ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์         (e-Passport) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ระบบขอสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์ของมหาวิทยาลัย (e-Licensing) ระบบปฏิทินการประชุม/สัมมนา (e-Calendar)