กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
น.ส.เพชราภรณ์ เพ็ชรแก้ว
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยสำนัก
โทร. 6764
ปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นายปาโมกข์ รัตนตรัยาภิบาล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
พัฒนาเว็ปไซต์, พัฒนาแอพพลิเคชั่น, วิทยากร
โทร. 6764
ศฤญญา แก้วซิม
น.ส.ศฤญญา แก้วซิม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น
ดูแล, ปรับปรุงเว็ปแอพพลิเคชั่น,
งานข้อมูล สกอ.,งานวาดการ์ตูน,
งานภาพ Graphic
โทร. 6764
ธนาภา โตเจริญ
น.ส.ธนาภา โตเจริญ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
RMUTP Passport, E-mail
งานประกันคุณภาพ
งานสอบศูนย์ PearsonVUE
โทร. 6764

นพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นายนพณรรจ์ เนตรสกูลณี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พัฒนาเว็ปไซต์, งานสอบวัดความรู้
งานบริหารความเสี่ยง, งาน KM,
บำรุงรักษาเว็ปไซต์,
ให้คำปรึกษาการใช้ Google
โทร. 6764
จิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์
นายจิรายุส ลออพงศ์พฤกษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น
โทร. 6764
ฉัตรชัย ทองศิลป์
นายฉัตรชัย ทองศิลป์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่น
โทร. 6764