สถิติการให้บริการ
previous arrow
next arrow
Slider

มีผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น 47,265 ครั้ง จำแนกเป็นห้องคอมพิวเตอร์พระนครเหนือ 10,518 ครั้ง ห้องคอมพิวเตอร์เทเวศร์ 8,608 ครั้ง ห้องคอมพิวเตอร์พณิชยการพระนคร 18,969 ครั้ง ห้องคอมพิวเตอร์โชติเว 9,107 ครั้ง โดยเดือนกุมภาพันธ์ มีการเข้าใช้งานห้องสมุดมากที่สุด 11,506 ครั้ง รองลงมาคือ เดือนมกราคม 10,351 ครั้ง และเดือนพฤศจิกายน 8,407 ครั้ง ส่วนเดือนที่มีการเข้าใช้งานห้องสมุดน้อยที่สุด คือเดือนเมษายน มีการเข้าใช้ 0 ครั้ง เนื่องจากปิดการให้บริการจากสถานการณ์ covid-19


มีการเข้าใช้บริการทั้งสิ้น 74,476 ครั้ง จำแนกเป็นศูนย์พระนครเหนือ 18,449 ครั้ง ศูนย์เทเวศร์ 13,641 ครั้ง ศูนย์พณิชยการพระนคร 29,263 ครั้ง ศูนย์โชติเวช 13,123 ครั้ง โดยเดือนกุมภาพันธ์ มีการเข้าใช้งานพื้นที่การเรียนรู้ที่สุด 10,186 ครั้ง รองลงมาคือ เดือนกันยายน 9,669 ครั้ง และเดือนสิงหาคม 9,212 ครั้ง ส่วนเดือนที่มีการเข้าใช้งานพื้นที่การเรียนรู้น้อยที่สุด คือเดือนเมษายน มีการเข้าใช้ 380 ครั้ง