ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจที่มีต่อสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้

ผู้จัดทำรายงาาน

  • น.ส.กมร สุประภารพงษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ หัวหน้างานห้องสมุด โทร.6796
  • นายเชวงศักดิ์ คงเกิด นักวิชาการคอมพิวเตร์ชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โทร.6785