ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้อบรม Google รุ่นที่ 1-3 เริ่มวันที่ 8 กค.63

สวส. กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน Google app สำหรับการสอนออนไลน์  เหมาะกับอาจารย์ที่ไม่เคยมีพื้นฐานการสอนออนไลน์มาก่อน  เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จำเป็น เมื่ออบรมเสร็จแล้วสามารถนำไปใช้กับงานสอนได้ ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชม. (ครึ่งวันเช้า)

สถานที่ฝึกอบรม  อาคารเอนกประสงค์ (สีเหลืองทอง)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

จำนวนที่เปิดรับ  (75 คน)  ผู้เข้าอบรมห้องละ  25 คน (3 รุ่น)

รุ่นที่ 1  วันพุธที่  8  กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่ 2  วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่ 3  วันจันทร์ที่  13  กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร   1. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี    2. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

เอกสารฝึกอบรม

 1. เอกสารฝึกอบรม Gmail
 2. เอกสารฝึกอบรม Google Meet
 3. เอกสารฝึกอบรม Google Classroom

รายชื่อผู้เข้าอบรมจริง 

รุ่นที่ 1  วันพุธที่  8  กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1 รวีพร จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
2 ดารณี ธัญญสิริ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
3 ณัฐภณ สุเมธอธิคม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
4 ณัฐติญา ไข่ติยากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 นริศรา นาคเมธี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 เมธิญาณินฆ์ คำขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 ยุพาพิน อติกานต์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 เฟื่องลัดดา โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 ภภัสสร สิงหธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ภาคิณ อังศุณิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 นิภาพร ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13 วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 สลักจิต พุกจรูญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 อุดมเดชา พลเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
16 ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์
17 นฤมล พัวไพบูลย์ คณะศิลปศาสตร์
18 มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม คณะศิลปศาสตร์
19 รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล คณะศิลปศาสตร์
20 ระวิวรรณ ธรณี คณะศิลปศาสตร์
21 อังคณา แวซอเหาะ คณะศิลปศาสตร์
22 วราพร ทองจีน คณะศิลปศาสตร์

รุ่นที่ 2   วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1 เกศทิพย์ กรี่เงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2 ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3 ณัฐชา ธำรงโชติ คณะบริหารธุรกิจ
4 วรรณวิมล นาคทัด คณะบริหารธุรกิจ
5 ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 อัญชนา ขัตติยะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 กรรณิการ์ ม่วงชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 ธนาพร บุญชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10 ศรีวิไล พวกน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ศุภชัย หิรัญศุภโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12 ประสิทธิ์ แพงเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 พูนศรี วรรณการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 ภูมิพัฒน์ ทองคำ คณะศิลปศาสตร์
15 สิริบุปผา อุทารธาดา คณะศิลปศาสตร์
16 สิริรัตน์ วงษ์สำราญ คณะศิลปศาสตร์
17 สุนันทา ชูตินันท์ คณะศิลปศาสตร์
18 สุภาวดี พุ่มไสว คณะศิลปศาสตร์
19 หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
20 ทิพย์กนก เวียงคำ คณะศิลปศาสตร์
21 ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ คณะศิลปศาสตร์
22 วารีรัตน์ ทิพวารี คณะศิลปศาสตร์

รุ่นที่ 3  วันจันทร์ที่  13  กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1 วรนุช ดีละมัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 สยาม ลางคุลเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 พิชญา พุกผาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ปิยะพงษ์ ปานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6 กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 กนกวรรณ แกล้วหาญ คณะศิลปศาสตร์
8 ทิพย์อาภา ศรีรัตนะ คณะศิลปศาสตร์
9 นพมณี ฤทธิกุลสิทธิชัย คณะศิลปศาสตร์
10 รานี ศรีนวล คณะศิลปศาสตร์
11 ลดาพร สระกาง คณะศิลปศาสตร์
12 สุริยา มากมูล คณะศิลปศาสตร์
13 อรุณี อรุณเรือง คณะศิลปศาสตร์
14 วีนา สงวนพงษ์ คณะศิลปศาสตร์
15 เสาวณีย์ อารีจงเจริญ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
16 กรชนก บุญทร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
17 ฐิติมา พุทธบูชา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

รายละเอียดหลักสูตร
1. การใช้งาน email rmutp

 • การลงชื่อเข้าใช้งาน
 • การเขียน email การส่ง email การค้นหา email ลบ email
 • การ Reset รหัสผ่าน

2. การใช้ Google classroom

 • การสร้างชั้นเรียน
 • การเชิญนักศึกษาเข้าห้อง
 • การเปลี่ยนชื่อชั้นเรียน
 • การเก็บ/เรียกดูชั้นเรียน และการลบชั้นเรียน
 • การมอบหมายงาน การตรวจงาน การให้คะแนน
 • การเพิ่มสื่อประกอบการสอน

3. การใช้ Google meet

 • การสร้างห้องเรียน (แบบสอนสดออนไลน์)
 • การเชิญนักศึกษาเข้าร่วม
 • การเปิดกล้อง การเปิดไมค์ การตั้งค่า
 • การเปิดไฟล์ประกอบการสอน
 • การบันทึกการประชุม การเรียกดูไฟล์

powered by software group ARIT RMUTP