ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

ประกาศรายชื่อผู้อบรม Google รุ่นที่ 1-3 เริ่มวันที่ 8 กค.63

สวส. กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร การใช้งาน Google app สำหรับการสอนออนไลน์  เหมาะกับอาจารย์ที่ไม่เคยมีพื้นฐานการสอนออนไลน์มาก่อน  เป็นหลักสูตรเบื้องต้นที่จำเป็น เมื่ออบรมเสร็จแล้วสามารถนำไปใช้กับงานสอนได้ ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชม. (ครึ่งวันเช้า)

สถานที่ฝึกอบรม  อาคารเอนกประสงค์ (สีเหลืองทอง)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

จำนวนที่เปิดรับ  (75 คน)  ผู้เข้าอบรมห้องละ  25 คน (3 รุ่น)

รุ่นที่ 1  วันพุธที่  8  กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่ 2  วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น.
รุ่นที่ 3  วันจันทร์ที่  13  กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น.

วิทยากร   1. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี    2. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล

เอกสารฝึกอบรม

 1. เอกสารฝึกอบรม Gmail
 2. เอกสารฝึกอบรม Google Meet
 3. เอกสารฝึกอบรม Google Classroom

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม (ใหม่)

รุ่นที่ 1  วันพุธที่  8  กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

stop_circle 1. สุธี โสมาเกตุ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
stop_circle 2. ศุภัคษร มาแสวง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
stop_circle 3. รุ่งฤทัย รำพึงจิต คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
stop_circle 4. ณิชกานต์ กลับดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
stop_circle 5. นิอร ดาวเจริญพร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
stop_circle 6. พงศ์กฤษฎิ์ พละเลิศ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
check_circle 7. รวีพร จรูญพันธ์เกษม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
check_circle 8. ดารณี ธัญญสิริ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
check_circle 9. ณัฐภณ สุเมธอธิคม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
check_circle 10. ณัฐติญา ไข่ติยากุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 11. นริศรา นาคเมธี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 12. เมธิญาณินฆ์ คำขาว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 13. ยุพาพิน อติกานต์กุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 14. เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 15. เฟื่องลัดดา โสภา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 16. ภภัสสร สิงหธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 17. ภาคิณ อังศุณิศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 18. นิภาพร ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 19. วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 20. สลักจิต พุกจรูญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
check_circle 21. อุดมเดชา พลเยี่ยม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
stop_circle 22. สรสุธี บัวพูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
stop_circle 23. จันทิมา ริ้วลายเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
check_circle 24. ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ คณะศิลปศาสตร์
check_circle 25. นฤมล พัวไพบูลย์ คณะศิลปศาสตร์
check_circle 26. มณฑรัตน์ รุ่งเรืองธรรม คณะศิลปศาสตร์
check_circle 27. รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล คณะศิลปศาสตร์
check_circle 28. ระวิวรรณ ธรณี คณะศิลปศาสตร์
check_circle 29. อังคณา แวซอเหาะ คณะศิลปศาสตร์
check_circle 30. วราพร ทองจีน คณะศิลปศาสตร์

รุ่นที่ 2   วันศุกร์ที่  10  กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1. เกศทิพย์ กรี่เงิน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. เขม อภิภัทรวโรดม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. ณัฐชา ธำรงโชติ คณะบริหารธุรกิจ
6. วรรณวิมล นาคทัด คณะบริหารธุรกิจ
7. ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. อัญชนา ขัตติยะวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. ธนาพร บุญชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ดวงฤทัย นิคมรัฐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. กรรณิการ์ ม่วงชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. ศรีวิไล พวกน้อย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. ศุภชัย หิรัญศุภโชติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
15. ประสิทธิ์ แพงเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. พูนศรี วรรณการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
17. ภูมิพัฒน์ ทองคำ คณะศิลปศาสตร์
18. วารีรัตน์ ทิพวารี คณะศิลปศาสตร์
19. สิริบุปผา อุทารธาดา คณะศิลปศาสตร์
20. สิริรัตน์ วงษ์สำราญ คณะศิลปศาสตร์
21. สุนันทา ชูตินันท์ คณะศิลปศาสตร์
22. สุภาวดี พุ่มไสว คณะศิลปศาสตร์
23. หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
24. ทิพย์กนก เวียงคำ คณะศิลปศาสตร์
25. ชัยวุฒิ ชัยฤกษ์ คณะศิลปศาสตร์

รุ่นที่ 3  วันจันทร์ที่  13  กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00-12.00 น.

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน/อาชีพ
1. กัญญานัส แก้วรักษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. เกชา ลาวงษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3. เชาวลิต อุปฐาก คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4. เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. สมปรารถนา สุขสละ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6. วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7. วิไลวรรณ ลีนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. สยาม ลางคุลเสน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. พิชญา พุกผาสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. ธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11. ปิยะพงษ์ ปานแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12. วรนุช ดีละมัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13. กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14. แจ๊ค ชุ่มอินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
15. พูนศรี วรรณการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
16. รานี ศรีนวล คณะศิลปศาสตร์
17. ลดาพร สระกาง คณะศิลปศาสตร์
18. ทิพย์อาภา ศรีรัตนะ คณะศิลปศาสตร์
19. กนกวรรณ แกล้วหาญ คณะศิลปศาสตร์
20. กนกอร ประดาพล คณะศิลปศาสตร์
21. สุริยา มากมูล คณะศิลปศาสตร์
22. อรุณี อรุณเรือง คณะศิลปศาสตร์
23. เสาวณีย์ อารีจงเจริญ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
24. กรชนก บุญทร คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
25. ฐิติมา พุทธบูชา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

 


รายละเอียดหลักสูตร
1. การใช้งาน email rmutp

 • การลงชื่อเข้าใช้งาน
 • การเขียน email การส่ง email การค้นหา email ลบ email
 • การ Reset รหัสผ่าน

2. การใช้ Google classroom

 • การสร้างชั้นเรียน
 • การเชิญนักศึกษาเข้าห้อง
 • การเปลี่ยนชื่อชั้นเรียน
 • การเก็บ/เรียกดูชั้นเรียน และการลบชั้นเรียน
 • การมอบหมายงาน การตรวจงาน การให้คะแนน
 • การเพิ่มสื่อประกอบการสอน

3. การใช้ Google meet

 • การสร้างห้องเรียน (แบบสอนสดออนไลน์)
 • การเชิญนักศึกษาเข้าร่วม
 • การเปิดกล้อง การเปิดไมค์ การตั้งค่า
 • การเปิดไฟล์ประกอบการสอน
 • การบันทึกการประชุม การเรียกดูไฟล์

powered by software group ARIT RMUTP