ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ด้าน ICT คณะวิทยาศาสตร์ฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดที่ 1.3.1.3 ร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบและกำหนดการสอบวัดความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ExitExam) ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนี้

ประกาศรายชื่อ     รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

กำหนดการสอบ มีดังนี้

 

วันจันทร์ที่  16  ธันวาคม  2562

เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 59 (ปวค./1) จำนวน 31 คน

เวลา 13.00 -15.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

  • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 59 (ปวค./2) จำนวน 31 คน

 

วันอังคารที่  17   ธันวาคม  2562

เวลา 10.00 -12.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

  • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 59 (ปวศ./1) จำนวน 28 คน

เวลา 13.00 -15.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

  • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รุ่นที่ 59 (ปสธ./1) จำนวน 19 คน

 

เนื้อหาที่ใช้วัดความรู้  ประกอบไปด้วย  ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ และความรู้ในการใช้งานโปรแกรมสำนักงาน (Word/Excel/PowerPoint)

 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  :  กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Email software@rmutp.ac.th

โทรศัพท์ 02-665-3777, 02-665-3888 ต่อ 6764