ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร Bootstrap รุ่นที่ 1 วันที่ 13 กค.61 และรุ่นที่ 2 วันที่ 20 กค.61

สวส.กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Bootstrap (เป็น Open source ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก) ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ทำให้การพัฒนา application ทำได้ง่าย รวดเร็ว เหมาะสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนา web app ที่เป็น responsive  พัฒนาครั้งเดียวแสดงผลได้ทั้งบน  desktop  และบน Mobile ได้อย่างเหมาะสมและสวยงาม เป็นการเพิ่มทักษะการพัฒนา application ให้แก่ผู้เข้าอบรมให้นำไปใช้งานจริง อนึ่ง ผู้เรียนควรมีพื้นฐาน html และ CSS  บ้างเพื่อจะได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

ระยะเวลาการอบรม  :  รุ่นที่ 1  วันที่  13   กรกฎาคม 2561   รุ่นที่ 2  วันที่  20  กรกฎาคม 2561 
สถานที่เรียน  : พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จำนวนที่เปิดรับ  :  รุ่นละ 40 คน
สถานที่สมัครเรียน : กลุ่มซอฟแวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์  e-Mail : software@rmutp.ac.th  หรือ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6764
กำหนดรับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กรกฎาคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ email : software@rmutp.ac.th  หรือ โทร.02 665 3777 ต่อ 6764 กลุ่ม Software

**Download เอกสารประกอบการอบรม**

วันที่ 13 และ 20 กค.61

เนื้อหาที่เรียน

8.30 – 10.30 น. -แนะนำการใช้งาน  Bootstrap Framework  ข้อดีของ Bootstrap
– การเขียนคำสั่งด้วยภาษา HTML และการปรับแต่งเว็ปไซต์ด้วยคำสั่ง CSS
10.30-12.00 น. – การปรับแต่งเว็ปไซต์ด้วย Bootstrap, Starter template, Important globals, HTML5 doctype, Box-sizing
– การจัด Layout ด้วย Containers, Responsive breakpoints, Z-index
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น. – Content  ประกอบด้วย Page defaults, Native font stack, Headings and paragraphs, Lists, Forms, Blockquote, Table
– Components Link color, Additional content, Dismissing, Triggers, Methods
14.30 – 16.30 น. – Utilities Additive, Subtractive, Border color, Border-radius
– Icons, Google Icon

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมรุ่นที่ 1

**ผลการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 คน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 19,400 บาท
***แบบประเมินความพึงพอใจ รุ่นที่ 1 ***

ผลการประเมินความพึงพอใจการอบรม รุ่นที่ 1

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมรุ่นที่ 2

**ผลการฝึกอบรม รุ่นที่ 2  มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 40 คน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 19,400 บาท
*** แบบประเมินความพึงพอใจ รุ่นที่ 2 ***

ผลการประเมินความพึงพอใจ รุ่นที่ 2

รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1  (วันที่ 13 กค.61)

 1. ผศ.ดร.วรวิทย์   จันทร์สุวรรณ    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ผศ.ศิริรัตน์ ชำนาญรบ  คณะบริหารธุรกิจ
 3. น.ส.พฤทธิ์พิชามญชุ์ เพชรจรัส (นศ.ป.โท) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 4. นายวีระยุทธ คุณรัตนสิริ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. นายนิลมิต นิลาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. น.ส.อัมภาภรณ์ พีรวณิชกุล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 7. ผศ.ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 8. นางสุนารี  จุลพันธ์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 9. นายศราวุธ  แดงมาก คณะบริหารธุรกิจ
 10. นายญาณพัฒน์ พิระชัย  056050201002-1
 11. นายจักรกฤต จันทร์ประยูร 056050201003-9
 12. นายธนรัตน์ เกตุยั่งยืนวงศ์  056050201006-2
 13. นายบุณวัทน์ วนาสุวรรณกุล  056050201009-6
 14. นายปรมินทร์ คงสกุล 056050201012-0
 15. นางสาวสุวิมล ตาปวง 056050201014-6
 16. นายอิสรา ต้นเจริญรัศมี  056050201015-3
 17. นายไกรสิทธิ์ เกษาพันธ์  056050201016-1
 18. นายณัฐนันท์ ลี้รัตนา  056050201017-9
 19. นายมณฑวรรษ ศรีไพบูลย์ 056050201018-7
 20. นายชนะ สุภาพเสรีพงศ์ 056050201025-2
 21. นายพงศธร รัตนอาษา 056050201027-8
 22. นายอาทิตย์ วงษ์ศรี  056050201029-4
 23. นายชลันธร สุขสงวน  056050201030-2
 24. นางสาวธนัชชา ดาราพิชัย  056050201033-6
 25. นางสาวกัญญารัตน์ เบญจกุล  056050201034-4
 26. นางสาวณัฐวดี โกศัย  056050201035-1
 27. นายเปรม เทียวมงคล  056050201037-7
 28. นางสาวเฟิสท์ จิรเจษฎาพร  056050201040-1
 29. นายพงษ์ปิติ บุญยัง  056050201042-7
 30. นายสุริโย สมิงรัมย์  056050201047-6
 31. นายธนพล ไซนนทรี  056050201048-4
 32. นายธันวา ตะบูนพงษ์  056050201049-2
 33. นายฐิระศักดิ์ มากมุข  056050201051-8
 34. นายภานุวัฒน์ มาตราช 056050201052-6
 35. นายกฤตนันท์ ค่าไทยสง  056050201053-4
 36. นายรัฐพงษ์ วรรณชื่น  056050201054-2
 37. นายณัฐพล พุทธรังษี    29056050201055-9
 38. นายณัฐรงค์ ศิริรักษ์   30056050201058-3
 39. นายธนภัทร พิชญรัตน์  056050201059-1
 40. นายกิตติวัฒน์ ศรีสวัสดิ์  056050201062-5

รายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 2  (วันที่ 20 กค.61)

 1. นายชาญวิทย์  ปราบพยัคฆ์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. นายอนันต์ เต็มเปี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์
 3. นางภภัสสร สิงหาธรรม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. นางนิภาพร ปัญญา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 5. นางวิภา จักรชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. นายวณพันธ์ วัยวุฒิ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. นายพลังวัชร์ แพ่งธีระสุขมัย  คณะวิศวกรรมศาสตร์
 8. ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 9. นายธนเสฏฐ์ วชิรพิมพ์ทอง  056050201101-1
 10. นายสุภเดช บางตาล  056050201102-9
 11. นายกลชาญ ธนวลีกุล  056050201104-5
 12. นายปัทม์ลัญฉ์ จุฑามณี  056050201107-8
 13. นายสมภพ ชัยภัณฑ์กมลรัช  056050201112-8
 14. นางสาวหทัยรัตน์ กระทอง  056050201113-6
 15. นายศักดิ์นรินทร์ ทัพประเสริฐ  056050201121-9
 16. นายคุณานนต์ สอนกระโทก  056050201126-8
 17. นายพันธกานต์ ดีเลิศ  056050201128-4
 18. นางสาวศุทธินี สุวรรณพงศ์  056050201130-0
 19. นายภควัต กุลีช่วย  056050201133-4
 20. นางสาวนันทวดี รัตนเพ็ชร์  056050201134-2
 21. นางสาวอรจิรา น้อยดี  056050201142-5
 22. นายวิษณุ บุตรพึ่ง  056050201143-3
 23. นายธนากร ดอนงาม  056050201144-1
 24. นายอดิศร พลเชียงสา 056050201149-0
 25. นายธีรชาติ ตระการจันทร์  056050201150-8
 26. นายจิรบพิตร ทองทวี  056050201151-6
 27. นางสาวรัชดาวรรณ ทับผ่อง  056050201152-4
 28. นายปารเมศร์ บุญจิตติ  056050201153-2
 29. นายวีรชัย ศากรณ์  056050201154-0
 30. นายทวีวัฒน์ สกุลบำรุงศิลป์   056050201155-7
 31. นายณัฐพล แผนกำเหนิด  056050201156-5
 32. นายณัฐพงศ์ สรรพกิจชาญชัย  056050201157-3
 33. นางสาวจันทิมา นุชโยธิน  056050201158-1
 34. นายวรากร เบ้ากุล   056050201160-7
 35. นายคริษฐ์ ให้เจริญสุข  056050201162-3
 36. นางสาวศิวิณา สิงหะการ  056050201163-1
 37. นางสาวชนากานต์ ครูวิชา  056050201168-0
 38. นายณัฐพนธ์ ทิพนา  056050201170-6
 39. นายสุรสิทธิ์  รัตนพุทธพิบูล  055850201007-4
 40. นายธนะศักดิ์  พิมสอน  055850201119-7