ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

รายงานผลการอบรม CompTIA IT Fundamentals สำหรับนักศึกษา 2/2560 วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

***แบบสอบถามความพึงพอใจการเข้าร่วมฝึกอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA IT Fundamental ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3-4  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มทร.พระนคร เมื่ออบรมแล้วจะมีการสอบประเมินความรู้ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองมาตรฐาน ระดับสากล นำไปใช้ประกอบการรับสมัครงานได้ทั่วโลก

เนื้อหาการเรียน  (ภาษาไทย) : เกี่ยวกับพื้นฐาน แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์  ซอฟต์แวร์ การติดตั้งโปรแกรม การเชื่อมต่อเน็ตเวริค  และการป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ระยะเวลาการอบรม :   วันที่ 21 – 22  มิถุนายน 2561  (2 วัน)
สถานที่เรียน :  พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ อาคารอเนกประสงค์ (สีเหลืองทอง) ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อสอบ :  Multiple choice (ภาษาไทย)  75 ข้อ  เกณฑ์ผ่าน  650  คะแนน   เวลาสอบ 60 นาที
จำนวนที่เปิดรับ :  1  ห้องเรียน 30 คน  (ระยะแรกเปิดรับรุ่นเดียวก่อน)
สถานที่สมัครเรียน : กลุ่มซอฟแวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์   e-Mail : software@rmutp.ac.th  หรือ โทร. 02 665 3777 ต่อ 6764
ระยะเวลารับสมัคร :  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2561
ค่าสอบ  :  คนละ 1,500 บาท
กำหนดการสอบ : นักศึกษาเลือกวันสอบเองได้เมื่อพร้อม  หลังเรียนจบ 2 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ email : software@rmutp.ac.th  หรือ โทร.02 665 3777 ต่อ 6764 กลุ่ม Software
รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตร พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (CompTIA IT Fundamentals)

เวลา รายละเอียดหลักสูตร
วันที่ 21 มิย.61 เนื้อหาที่เรียน
8.30 – 10.30 น.

 

1.0 ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
1.1 ทำความรู้จักกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ
1.2 ทำความรู้จักกับส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในเครื่อง คอมพิวเตอร์
1.3 ขั้วต่อคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ
1.4 ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ
10.30-12.00 น. 2.0 ทำความรู้จักกับซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
2.1 เปรียบเทียบหน้าที่และคุณสมบัติของระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
2.2 ทำความรู้จักกับโปรแกรมประยุกต์
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น. 3.0 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานขั้นพื้นฐาน
3.1 เชื่อมต่อส่วนประกอบต่าง ๆ
3.2 ติดตั้งและปรับตั้งค่าระบบปฏิบัติการ
3.3 ติดตั้งและปรับตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ
3.4 ปรับตั้งค่าการเข้าถึงในการใช้งาน
14.30 – 16.30 น. 4.0 ปรับตั้งค่าการเข้าถึงเครือข่าย
4.1 การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบต่าง ๆ
4.2 ติดตั้งและปรับตั้งค่า SOHO router
4.3 เครือข่ายและเทคโนโลยีทางเลือกอื่น ๆ
4.4 วิธีการต่าง ๆ ในการแบ่งปันและจัดเก็บข้อมูล
วันที่ 22 มิย.61 เนื้อหาที่เรียน
8.30 – 10.30 น.

 

5.0 การทำงานกับไฟล์, โฟลเดอร์ และโปรแกรมประยุกต์
5.1 การสร้างไฟล์
5.2 การเข้าสำรวจโครงสร้างของไฟล์
5.3 การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์
5.4 การบีบอัดและการแตกไฟล์
5.5 การจับภาพหน้าจอ 10
10.30-12.00 น. 6.0 การกำหนดค่าและการใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย
6.1 กำหนดค่าอุปกรณ์ไร้สาย
6.2 การใช้งานอุปกรณ์ไร้สาย
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น. 7.0 การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
7.1 ระบุภัยคุกคามด้านความปลอดภัย
7.2 ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านความปลอดภัย
7.3 ดำเนินการเรียกดูเว็บที่ปลอดภัย
14.30 – 16.30 น. 8.0 ให้การช่วยเหลือผู้ใช้ และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
8.1 แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
8.2 การสำรองและเรียกคืนข้อมูล
8.3 การจัดการซอฟต์แวร์
8.4 ใช้มาตรการสนับสนุนขั้นพื้นฐาน
 นัดสอบ สอบประเมินผลตามมาตรฐาน

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม CompTIA IT Fundamentals

 รายชื่อผู้สมัครเข้าอบรม

1 นายพรหมพิริยะ อัครมหโชติ 055850405007-8
2 นายสิรพงศ์    โฉมงาม 055850405020-1
3 นายภาสวิชญ์ อุ่มยืนยง 055850405014-4
4 นายศิครินทร์  รุ่งเจริญ 055850405005-2
5 น.ส.นิติยา คูณด้วง 055850405052-4
6 น.ส.วรรณวิษา นวลละออง 055850405053-2
7 น.ส.กฤติภรณ์ จุ้ยเจริญ 055850405054-0
8 นายกรกช กระอาจ 055850405057-3
9 น.ส.สุพิชญา จิตต์อารมย์ 055850405059-9
10 น.ส.พรทิพย์ แก้วนาเคียน 055850405060-7
11 นายธีระพัทธ์ ภูวนารถชินภัทร 055850405062-3
12 น.ส.วรัญญา เสาวคนธ์ 055850405064-9
13 น.ส.นิรมล สมศรี 055850405073-0
14 นายพลวัฒน์ สุขสราญ 055850405074-8
15 นายสิทธิโชค ภิญโญภาวการ 055850405084-7
16 นายศักดินันท์ สุขสุวรรณ 055850405018-5
17 นายคุณากร ดิษฐโรจน์ 055850405021-9
18 นายวชร ทองปน 055850405034-2
19 นายพรนที สิงห์ทอง 055850405023-5
20 น.ส.ชลธิชา นามอญ 055850405002-9
21 น.ส.อมรรัตน์ แสงโหน่ง 055850405009-4
22 นายวีรภัทร แสงทอง 055850405027-6
23 นายรุจิภาส  ตันติกุลไพบูลย์ 055950405057-1
24 นายศุภกร แสงทอง 055850405003-7
25 นายณัฐพงษ์  สุธรรมแปง 055850405008-6
26 นายอริยะ ลักษณะสุต 055850405025-0
27 นายคทาเพชร เอี่ยมในวงษ์ 055850405001-1
28 นายทชาเดช รัตนอุมาพร 055850405006-0
29 นายพงศกร มั่นประเสริฐ 055850405030-0
30 นายสุรสิทธิ์  รัตนพุทธพิบูล 055850201007-4
31 นายธนะศักดิ์  พิมสอน 055850201119-7