Update บัตรนักศึกษาใน Study Life ได้แล้ววันนี้!

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ Log In อาจารย์ (อาจารย์เห็นคนเดียว) (Login ด้วย  user และ password ที่เข้า Internet ) อาจารย์ดูข้อมูลได้ดังนี้ 1. ตารางสอนของอาจารย์ได้ในแต่ละภาคการศึกษา 2. รายชื่อ           Continue Reading →