ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม Internet of Things วันที่ 9-11 สค.2559 ณ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร Internet of Things สำหรับอาจารย์ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 9803 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรมดังนี้  อาจารย์ท่านใดสนใจเข้าร่วมฝึกอบรม แจ้งรายชื่อได้ที่ คุณรัชนี ต่อเงิน โทร. 6762 ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.นายศิริชัย  สาระมนัส 2.น.ส.ณัฐติยา Continue Reading →

อบรมหลักสูตร Network

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Network Fundamental ระหว่างวันที่ 14 -18 มีนาคม 2554 (5 วัน) และหลักสูตร LAN Switching and Wireless ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2554   (5 วัน) สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ที่สอนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจกรุณาส่งรายชื่อผ่านคณะไปยัง สวท. ภายในวันที่ 3 มีนาคม Continue Reading →

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักและอาจารย์ที่สอนในสาขาคอมพิวเตอร์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน ขอเชิญคณะ/หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าอบรมไปยังสำนักภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  โดยหลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย 1. Interconnecting Cisco Networking Devices  (Cisco Certified Network Associate/CCNA 640-802 2. Core  Servlets and Java Server Continue Reading →