อบรมหลักสูตร IPV6

    สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร IPV6 Fundamentals Workshop วันที่  30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายชื่อผู้เข้าอบรม