CompTIA Security+

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร CompTIA Security+ วันที่ 4-8 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร