โครงการอบรม Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure สำหรับนักศึกษา

กำหนดการอบรม Windows Server 2008 R2 : Network Infrastructure สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 2 – 5 เมษายน 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ ชั้น 2 ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาราง กำหนดการอบรม)

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร HTML5 and CSS3

กำหนดการอบรม การวิเคราะห์และการสร้างรายงานด้วยระบบ HTML5 and CSS3 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาราง กำหนดการอบรม)

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการวิเคราะห์และสร้างรายงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence

กำหนดการอบรม การวิเคราะห์และการสร้างรายงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาราง กำหนดการอบรม)

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Flash On Web

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเว็ปไซต์ด้วย Flash On Web ผู้สนใจสามารถส่งรายชื่อผ่านหน่วยงานต้นสังกัดไปยัง สวท.ได้ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ดังมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ (ตาราง กำหนดการอบรม)

อบรม Migration Active Directory Service

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรอบรม Migration Active Directory Service ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2555 – 24 มกราคม 2555 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สวท. เทเวศร์ มีรายละเอียด ดังนี้ (ตาราง กำหนดการอบรม)

อบรม Microsoft Windows 7 Installing and Configuring

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดฝึกอบรมหลักสูตรอบรม Microsoft Windows 7 Installing and Configuring ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2554 – 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สวท. เทเวศร์ มีรายละเอียด ดังนี้ 22 August 2011 Course Detail 8.30 Continue Reading →

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร จากพฤหัสบดีวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เทเวศร์ โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30 – 10.30 น. ทำความเข้าใจกับ Layout Web page www.rmutp.ac.th ของมหาวิทยาลัย ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต บัญชีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ Rmutp Continue Reading →

อบรม Microsoft Office

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Microsoft Office 2010 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 2 ตึกสำนักวิทยบริการฯ เทเวศร์ 1. หลักสูตร Microsoft Excel 2010 Advance course ฝึกอบรมระหว่างวันพุธที่ 27 – 29 เมษายน 2554 จำนวน 40 คน 2. Continue Reading →

อบรมหลักสูตร Network

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Network Fundamental ระหว่างวันที่ 14 -18 มีนาคม 2554 (5 วัน) และหลักสูตร LAN Switching and Wireless ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2554   (5 วัน) สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ที่สอนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจกรุณาส่งรายชื่อผ่านคณะไปยัง สวท. ภายในวันที่ 3 มีนาคม Continue Reading →

โครงการอบรม Microsoft Office 2010 สำหรับนักศึกษา ขอเลื่อนเป็นวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2554 (ฟรี)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  มทร.พระนคร จำนวน 2 หลักสูตร  เป็นระหว่างวันอังคารที่  22 – 25 กุมภาพันธ์  2554    (สวท. สนับสนุนอาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษาผู้เข้าอบรมตลอดหลักสูตร)  นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมอบรมกรุณาแจ้งรายชื่อที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรือสำนักงานเลขานุการคณะทุกคณะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครวันที่  28  มกราคม 2554 มีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้… 1. Microsoft Word 2010 Advanced course is suitable Continue Reading →

อมรมระบบงานทะเบียน

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารระบบงานทะเบียนนักศึกษา Register Administration ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2553  ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เทเวศร์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้บุคลากรสำนักวิทยบริการฯและสำนักส่งเสริมวิชาการฯสามารถปฏิบัติงานและดูแลฐานข้อมูลระบบงานทะเบียนนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯและสำนักส่งเสริมวิชาการฯ สามารถใช้งานฐานข้อมูลระบบงานทะเบียนนักศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน 3.บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯและสำนักส่งเสริมวิชาการฯเข้าใจในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล ระบบงานทะเบียนนักศึกษา สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาการอบรม มีดังนี้ วัน/เวลา 8.30  Continue Reading →