โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรการวิเคราะห์และสร้างรายงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence

Posted Posted in โครงการอบรม

กำหนดการอบรม การวิเคราะห์และการสร้างรายงานด้วยระบบ ZAP Business Intelligence […]

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร Flash On Web

Posted Posted in โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างเว็ปไซต์ด้วย Flash On Web […]

อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร

Posted Posted in โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร จากพฤหัสบดีวันที่ 28 กรกฎาคม […]

โครงการอบรม Microsoft Office 2010 สำหรับนักศึกษา ขอเลื่อนเป็นวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2554 (ฟรี)

Posted Posted in โครงการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Microsoft Office สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ […]

อมรมระบบงานทะเบียน

Posted Posted in โครงการอบรม

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตรบริหารระบบงานทะเบียนนักศึกษา Register Administration […]