เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 5 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2 อัตรา กองนโยบายและแผน  1 อัตรา กองบริหารงานบุคคล 1 อัตรา ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่นี่ รายละเอียดการเปิดรับสมัคร