ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012

สวท. ขอเลื่อนกำหนดจัดอบรมหลักสูตร Developing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2012 จากวันที่  10-14  มีนาคม  2557  เป็นวันที่ 24 – 28 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดหลักสูตร แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 มีนาคม 2557 Continue Reading →

กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA A+

สวท. กำหนดจัดโครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล กิจกรรมหลักสูตร CompTIA A+ สำหรับผู้สอน วันที่  17-21 กุมภาพันธ์  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 2  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะครู และนักศึกษาระดับโรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 คณะครู และนักศึกษาระดับ ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม โรงเรียนจิตรลดา เข้าศึกษาดูงานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้หลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic Animation and Media

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Android Programming Advanced : Graphic Animation and Media วันที่  24-28 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดหลักสูตร แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมวันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2557  จำนวน 25 คน กรุณาเข้าร่วมฝึกอบรมตามกำหนดเวลาดังกล่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 1.ดร.มนตรี  บุญเรืองเศษ Continue Reading →

อบรมหลักสูตร Web Design Advanced

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Web Design Advanced  วันที่  23-28 ธันวาคม  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับอาจารย์ และบุคลากรท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เกี่ยวกับด้าน Web Design หรือ งานที่เกี่ยวข้อง สนใจที่จะเข้ารวมอบรมสามารถลงชื่อได้ที่ comment ข้างล่าง หรือโทร 02-282-9009 ต่อ 6762 (คุณรัชนี) ***หมายเหตุ กรุณาลงชื่อและนามสกุล,หน่วยงานหรือคณะ Continue Reading →

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กันยายน 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 15  ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ฝึกอบรม Graphic Design Advanced

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร Graphic Design Advanced  วันที่  18-22 พฤศจิการยน  2556  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สำหรับอาจารย์และบุคลากรท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเกี่ยวกับด้าน Graphic Design หรือ งานที่เกี่ยวข้อง สนใจที่จะเข้ารวมอบรมสามารถลงชื่อได้ที่ comment ข้างล่าง หรือโทร 02-282-9009 ต่อ 6762 (คุณรัชนี) ***หมายเหตุ กรุณาลงชื่อและนามสกุล,หน่วยงานหรือคณะ **** ตารางการอบรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบเกียรติบัตรแก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 24 ก.ย. 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 14  ประจำเดือน สิงหาคม 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 13  ประจำเดือน กรกฎาคม 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน มิถุยายน 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 12  ประจำเดือน มิถุนายน 2556

โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร iOS 6 Programming

สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ios6 วันที่  8-12 กรกฎาคม  2556    ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ตารางการอบรม)