ประกาศรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร Google Application วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ศูนย์พระนครเหนือ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร Google Application ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 (3 วัน) ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ  ดังมีรายชื่อผู้เข้าอบรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1. นางสาวอังสนา  อนุชานันท์ คณะบริหารธุรกิจ 2. อาจารย์ศุภฉัตร  ศิริเธียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. อาจารย์วณพันธุ์  วัยวุฒิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ Continue Reading →

อบรมหลักสูตร IPV6

    สวท. กำหนดจัดอบรมหลักสูตร IPV6 Fundamentals Workshop วันที่  30 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2557  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายชื่อผู้เข้าอบรม

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือน เมษายน 2556

ข่าวกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 10  ประจำเดือน เมษายน 2556

ประกาศ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน กรุณาเข้าไปประเมินความพึงพอใจด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการปฎิบัติงานในศูนย์ต่าง ๆ ด้วยเพื่อนำผลการประเมินไปปรับปรุง และรายงาน KPI ตัวชี้วัดที่ 7.7 โดยให้เข้าไปที่นี่ได้เลย  แบบสอบถามด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม สวท. และขอบคุณในการเสียสละเวลาทำงานเพื่อสำนักมา ณ โอกาสนี้