โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร HTML5 and CSS3

กำหนดการอบรม การวิเคราะห์และการสร้างรายงานด้วยระบบ HTML5 and CSS3 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2555 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง สำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตาราง กำหนดการอบรม)

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2553 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักและอาจารย์ที่สอนในสาขาคอมพิวเตอร์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 หลักสูตร หลักสูตรละ 20 คน ขอเชิญคณะ/หน่วยงานแจ้งรายชื่อผู้ประสงค์เข้าอบรมไปยังสำนักภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553  โดยหลักสูตรที่เปิดสอนประกอบด้วย 1. Interconnecting Cisco Networking Devices  (Cisco Certified Network Associate/CCNA 640-802 2. Core  Servlets and Java Server Continue Reading →