SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ 9.1 ข้อ 6

ข้อ 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

ผลการดำเนินงาน

6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

 

รายการหลักฐาน

สวท.9.1-6-1  ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ

สวท.9.1-6-2 ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สวท.9.1-6-3  ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.9.1-6-4  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  

สวท.9.1-6-5 ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์

สวท.9.1-6-6 ระบบการรับสมัครออนไลน์

สวท.9.1-6-7 ระบบศิษย์เก่า

สวท.9.1-6-8 งานพัฒนานักศึกษา

สวท.9.1-6-9 เครือข่ายสังคมออนไลน์นักศึกษา มทร.พระนคร

สวท.9.1-6-10 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สวท.9.1-6-11 ระบบวีดีโอสื่อการสอน

สวท.9.1-6-12 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ 

สวท.9.1-6-13 การจัดการความรู้บริการวิชาการแก่สังคม 

สวท.9.1-6-14 คลีนิกเทคโนโลยี

สวท.9.1-6-15 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านเว็ปไซต์ วันไหว้ครู  วันลอยกระทง  วันพ่อ

สวท.9.1-6-16 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สวท.9.1-6-17 ระบบบันทึกภาระงาน

สวท.9.1-6-18 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สวท.9.1-6-19 ระบบประเมินสมรรถนะ

สวท.9.1-6-20 ระบบบริหารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.9.1-6-21 ระบบการเงินและบัญชี  (Enterprise Resource Planning)

สวท.9.1-6-22 ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Buseiness Intelligence)

สวท.9.1-6-23 ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

สวท.9.1-6-24  ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ  (กพร.) 

สวท.9.1-6-25  ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน

สวท.9.1-6-26  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published.