KPI ปี 2553 ตัวบ่งชี้ 7.3

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ(สกอ.7.3)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√] 1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

[√] 2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

[√] 3.  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

[√] 4.  มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

[√] 5.  มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 ข้อ

มีการดำเนินการ

3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 ข้อ

มีการดำเนินการ

5 ข้อ

ผลการดำเนินงาน

1. มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) โดยมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550 – 2554) เป็นแผนหลัก  มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2554 – 2557) มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ปีการศึกษา 2553 จากคณะกรรมการ

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน ด้านการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้านการวิจัย คือระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ  (กพร.) ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ระบบการเงินและบัญชี (Enterprise Resource Planning) ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Buseiness Intelligence)  ด้านการประกันคุณภาพ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน

3. ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แบบออนไลน์ในโปรแกรมระบบงานทุกระบบ

4. มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์มาทำการปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ อาทิเช่น การพัฒนาระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้สะดวกแก่ผู้ใช้งาน รวมถึงการออกรายงานให้ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ มีการปรับแก้ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สามารถเพิ่มรายชื่อบุคลากรช่วยราชการได้ตามต้องการ เป็นต้น

5.  มหาวิทยาลัยจัดส่งข้อมูลบุคลากร การเงิน ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร และข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกให้กับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาปีละ 2 ครั้งตามที่กำหนด

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย(ข้อ)

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

[ ] [ √ ]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

3

3 3 4 4 5 5

รายการหลักฐาน

1.  มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)

สวท.7.3-1-1  แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2550–2554)

สวท.7.3-1-2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557)

สวท.7.3-1-3 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ปีการศึกษา 2553

2.  มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านบริหารจัดการ ด้านการเงิน ด้านการประกันคุณภาพ

สวท.7.3-2-4 ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.3-2-5 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.3-2-6 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สวท.7.3-2-7 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.7.3-2-8 ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สวท.7.3-2-9 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ  (กพร.)

สวท.7.3-2-10 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ

สวท.7.3-2-11 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สวท.7.3-2-12 ระบบการเงินและบัญชี  (Enterprise Resource Planning)

สวท.7.3-2-13 ระบบการรายงานเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ (Buseiness Intelligence)

สวท.7.3-2-14 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

สวท.7.3-2-15  ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-3-16  ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.3-3-17 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สวท.7.3-3-18 ระบบประเมืนความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.7.3-3-19 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการ

สวท.7.3-3-20 ระบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการ (กพร.)

สวท.7.3-3-21 ระบบแจ้งปัญหาการใช้งานระบบวางแผนและบริหารงบประมาณ และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

4. มหาวิทยาลัยได้นำผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์มาทำการปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

สวท.7.3-4-22 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-4-23 แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-4-24 ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

สวท.7.3-4-25 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ ปี 2553 – 2554

สวท.7.3-4-26 บันทึกเสนอแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

สวท.7.3-4-27 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศระบบเดิมก่อนปรับปรุง

สวท.7.3-4-28 การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผลการประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง

สวท.7.3-4-29 ปรับปรุงเว็ปไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.7.3-4-30 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หลังจากย้ายมาไว้ที่ Server มทร.พระนคร

สวท.7.3-4-31 ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์แยกรายการ

สวท.7.3-4-32 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Version 2.0 เพิ่มฟังชั้่นการเก็บเอกสารประกันคุณภาพ

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

สวท.7.3-5-33 รายงานการประเมินผลตัวชี้วัดที่ 14.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

สวท.7.3-5-34 การส่งข้อมูลนักศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย สกอ.

สวท.7.3-5-35  บันทึกส่งข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2553

สวท.7.3-5-36  บันทึกส่งข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ให้ สกอ. ภาคการศึกษาที่ 2/2553 เดือนธันวาคม 2553

จุดแข็ง

1. มีผู้บริหารหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี

2.มีบุคลากรที่มีความชำนาญด้านปฏิบัติงานโปรแกรมอย่างดี

จุดที่ควรพัฒนา

1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฎิบัติงาน

แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

ผลักดันให้บุคลากรนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

– รอง อมทร.พ.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ- ผอ.สวท.- รอง ผอ.ทส.- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

2554

แผนพัฒนา

จัดฝึกอบรม สัมมนา บุคลากรทุกระดับ และศึกษาดูงานให้กับผู้บริหาร

2554

ผู้กำกับตัวบ่งชี้                        :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย  เธียรหิรัญ  (รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ) โทร  0-2280-1332

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน          :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล  (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  โทร  0-2682-5238