SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 9.2

ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด                    

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

สูตรการคำนวณ  :   

                      ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด/จำนวนปี

เกณฑ์การให้คะแนน

                ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3 ปีย้อนหลังเป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน มีคะแนนเต็ม 5 เช่นเดียวกับการประเมินภายนอก)

 

ผลการดำเนินการ

1. สำนักมีผลการประเมินคุณภาพภายในปี 2550 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าคะแนน 2.82 จากคะแนนเต็ม 3

2. สำนักมีผลการประเมินคุณภาพภายในปี 2551 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าคะแนน 2.81 จากคะแนนเต็ม 3

3. สำนักมีผลการประเมินคุณภาพภายในปี 2552 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีค่าคะแนน 2.89 จากคะแนนเต็ม 3

 

ตารางที่  9.2.1  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

                          

รายการ

ปีการศึกษา  2553 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย.53-31 มค.54)

12 เดือน

(1 มิย.53-31 พค.54)

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

ตัวตั้ง

คะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายใน  8.52    

ตัวหาร

จำนวนปี  3    

ผล

ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน  2.84    

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(คะแนน) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]  [ ]  []

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   

3

 3  3  4  4  5  5

 

รายการหลักฐาน

สวท.9.2-1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.9.2-1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.9.2-1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

จุดแข็ง

มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ

มีคู่มือการประกันคุณภาพภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

จุดที่ควรพัฒนา

สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

ให้ทุกหน่วยงานภายในทำประกันคุณภาพงานของตนเอง

– คณะกรรมการบริหาร   (CEO)

– รองอธิการบดีด้านวางแผนฯ

– สำนักประกันคุณภาพ

 2554

แผนพัฒนา

จัดทำประกันคุณภาพครอบคลุมภาระกิจหลักของสำนัก

 2554

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.