SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1

ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)        

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :

[] 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

[] 2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน

[] 3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

[] 4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

[] 5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

[] 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

[] 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน

[] 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

[] 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1 ข้อ

มีการดำเนินการ

2 หรือ 3 ข้อ

มีการดำเนินการ

4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดำเนินการ

7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดำเนินการ

9 ข้อ

 

ผลการดำเนินงาน

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับฝ่าย และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

7. สำนักเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สำนักพัฒนาขึ้น รวมถึงเปิดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ สวท.นำมาปรับปรุงต่อไป

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[ ]

 [ ]  []

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   

4

 5  3 7  4  9  5
                     

 

รายการหลักฐาน 

 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับฝ่าย และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

สวท.9.1-1-1 แผนการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพ ปี 2553-2554 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.9.1-1-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 สวท.

สวท.9.1-1-3 คณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สวท.

สวท.9.1-1-4 คู่มือระบบการประกันคุณภาพ มทร.พระนคร

สวท.9.1-1-5 คู่มือตัวบ่งชี้การประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพ มทร.พระนคร

 สวท.9.1-1-6  คู่มือผู้ประเมินคุณภาพภายใน มทร.พระนคร

สวท.9.1-1-7  คู่มือPMQA มทร.พระนคร

สวท.9.1-1-8  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553  มทร.พระนคร

สวท.9.1-1-9  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาารจัดทำยุทธศาสตร์ กำกดับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง สวท. ปีการศึกษา 2553

สวท.9.1-1-10 ประกาศนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ

สวท.9.1-1-11 ประกาศนโยบายสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ สวท.

สวท.9.1-1-12 ประกาศนโยบายและแนวทางการดำเนินกิจกรรม ๕ส สวท.

สวท.9.1-1-13 ประกาศเรื่องนโยบายคุณภาพ และค่านิยมองค์กร สวท.

2. มีการกำหนดนโยบายและให้ความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน

สวท.9.1-2-14 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.9.1-2-15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.9.1-2-16 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ กำกับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูล รายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2553

สวท.9.1-2-17 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ กำกับดูแลตัวบ่งชี้ และจัดเก็บข้อมูลรายงานตามเป้าหมายคุณภาพ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มทร.พระนคร ปี 2553

สวท.9.1-2-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 3/2553

สวท.9.1-2-12 นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) สวท. และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

สวท.9.1-2-12 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวท.

สวท.9.1-2-13 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.9.1-2-14 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สวท.9.1-2-15 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

สวท.9.1-2-16 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ สำนักงานผู้อำนวยการ

สวท. 9.1-4-17 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2550 สวท.
สวท. 9.1-4-18 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551 สวท.

สวท.9.1-2-19 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปี 2552 สวท. 

สวท.9.1-2-20 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2552 สวท.

3. มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน

สวท.9.1-3-21 ตัวบ่งชี้ตามอัตลักษณ์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาสถาบันและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกำหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดใน CHE QA Online และ 3) การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

สวท.9.1-4-22 บันทึกขอส่งรายงานการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน

สวท.9.1-4-23 บันทึกขอส่งรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับอรงการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. รอบ 9 เดือน 

สวท.9.1-4-24 บันทึกขอส่งรายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับอรงการปฏิบัติราชการ ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน

สวท.9.1-4-25 บันทีกขอส่งรายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2553 รอบ 9 เดือน (การจัดการความรู้)

สวท.9.1-4-26 บันทึกขอส่งขอส่งรายงานผลการตรวจประเมิน กพร. ตัวชี้วัดที่ 14 (1 ธันวาคม 2553)

สวท.9.1-4-27 บันทึกขอส่งรายงานสรุปผลการติดตามความก้าวหน้ากระบวนการสร้างคุณค่า

สวท.9.1-4-28 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2552 สวท.

สวท.9.1-4-29 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

สวท.9.1-4-30 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนัก ครั้งที่ 2/2533

สวท.9.1-4-31 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน กพร.ตัวชี้วัดที่ 14  ปี 2553 (ลงวันที่ 22 มีนาคม 2553)

สวท.9.1-4-32 รายงานการประเมินตนเองในระบบ CHE QA Onlineสวท. CHE QA Online

สวท.9.1-4-33 แนวทางแก้ไข และแผนพัฒนาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

สวท.9.1-5-34 แนวทางแก้ไข สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน รายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2552

สวท.9.1-5-35  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก ครั้งที่ 4/2554

สวท.9.1-5-36  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรปี 2554

สวท.9.1-5-37  แผนปฏิบัติการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี 2554

 สวท.9.1-5-38 ระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพของทุกหน่วยงานตรวจสอบความถูกต้อง (ระบบติดตามผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรอง)

สวท.9.1-5-39 ระบบ User ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพ (ระบบ CHE QA Online)

สวท.9.1-5-40 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศระบบเดิมก่อนปรับปรุง

สวท. 9.1-5-41 การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผลการประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ

สวท.9.1-6-42 ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ

สวท.9.1-6-43 ระบบติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

สวท.9.1-6-44 ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.9.1-6-45  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  

สวท.9.1-6-46 ระบบงานทะเบียนนักศึกษาออนไลน์

สวท.9.1-6-47 ระบบการรับสมัครออนไลน์

สวท.9.1-6-48 ระบบศิษย์เก่า

สวท.9.1-6-49 สารสนเทศโครงการพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2553

สวท.9.1-6-50 เครือข่ายสังคมออนไลน์นักศึกษา มทร.พระนคร

สวท.9.1-6-51 ระบบคลังปัญญามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

สวท.9.1-6-52 ระบบวีดีโอสื่อการสอน

สวท.9.1-6-53 ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.9.1-6-54 ฐานข้อมูลงานวิจัยของ มทร.พระนคร 

สวท.9.1-6-55 ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

สวท.9.1-6-54 การจัดการความรู้บริการวิชาการแก่สังคม 

สวท.9.1-6-55 คลีนิกเทคโนโลยี

สวท.9.1-6-56 ฐานข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

สวท.9.1-6-57 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านเว็ปไซต์ วันไหว้ครู  วันลอยกระทง  วันพ่อ

สวท.9.1-6-57 ฐานข้อมูลวัฒนธรรมอาหารไทย 4 ภาค

สวท.9.1-6-58 ฐานข้อมูลโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มทร.พระนคร

สวท.9.1-6-59 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

สวท.9.1-6-60 ระบบบันทึกภาระงาน

สวท.9.1-6-61 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

สวท.9.1-6-62 ระบบประเมินสมรรถนะ

สวท.9.1-6-63 ระบบบริหารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

สวท.9.1-6-64 ระบบการเงินและบัญชี  (Enterprise Resource Planning)

สวท.9.1-6-65 ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด (Business Intelligence)

สวท.9.1-6-66 ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์

สวท.9.1-6-67 ระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ  (กพร.) 

สวท.9.1-6-68 ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน

สวท.9.1-6-69 ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

7. สำนักเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผู้ใช้บัณฑิต เข้าร่วมประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สำนักพัฒนาขึ้น รวมถึงเปิดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ สวท.นำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป

สวท.9.1-7-70 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลการรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สวท.9.1-7-71 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลระบบบริการข้อมูลสารสนเทศ

สวท.9.1-7-72 ระบบประเมินความพึงพอใจและผลการประเมินของผู้ใช้ฐานข้อมูลติดตามแผนปฎิบัติราชการงาน/โครงการ

สวท.9.1-7-73 ระบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และผลการประเมิน

สวท. 9.1-7-74 การปรับปรุงระบบบริการข้อมูลสารสนเทศให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ตามผลการประเมินความพึงพอใจหลังปรับปรุง

สวท.9.1-7-75 แบบสำรวจความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน

สวท.9.1-7-1

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

สวท.9.1-9-1

 

จุดแข็ง
1.มีหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
2.มีคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารคุณภาพ ตรวจติดตามประเมินคุณภาพ
3.มีการทำรายงานผลการประเมินตนเองของคณะ/สถาบัน/สำนัก
4.บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายนอกของ สมศ. สกอ. และระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  (PMQA)

จุดที่ต้องพัฒนา
1.ควรมีการสร้างความมั่นใจ  และสร้างความมั่นคงในการทำงานให้กับบุคลากร เช่น การบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน เพื่อแก้ปัญหาการลาออกของบุคลากร
2.ควรมีการพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ  เพื่อนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นและไม่ซ้ำซ้อน

 

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553
แผน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งปม./ระยะเวลาดำเนินการ
แผนส่งเสริม

  1. พิจารณาใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ  ที่ปรากฏในผลการประกันคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาปัจจัยต่างๆ อย่างจริงจัง
  2. ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยทันที และปรับให้เข้ากับระบบงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
– คณะกรรมการบริหาร   (CEO)- รองอธิการบดีด้านวางแผนฯ

 

– สำนักประกันคุณภาพ

  2554
แผนพัฒนา

1. จัดโครงการทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการให้เป็นระบบ 

 2554

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.