SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 7.7

ตัวบ่งชี้ที่ 7.7  :   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล (ก.พ.ร.53 ตัวชี้วัด  5)

 ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน :

[] 1. มีการทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

[] 2. มีการดำเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากล ตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กำหนด

[] 3. มีการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

[] 4. มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมจัดทำแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

[] 5. ได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

1 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

2 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

3 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

4 ประเด็น

ดำเนินการได้

สำเร็จ ครบถ้วน

5 ประเด็น

 

ผลการดำเนินงาน  

 1. มีการทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบันสู่สากล ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

2. มีการดำเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากล ตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กำหนด

3. มีการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4. มีการวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน พร้อมจัดทำแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

5. ได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ระดับ) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

[]  []  []

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย  

เท่ากับเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย 

3

           
                     

 รายการหลักฐาน

1. มีการจัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษา

สวท.7.7-1-1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ. 2550 – 2554)
สวท.7.7-1-2 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่สากล ระยะ 5 ปี (2552-2556)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2. มีการดำเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบันสู่สากล ตามแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่กำหนด

สวท.7.7-2-3 เว็ปไซต์ภาษาอังกฤษ มทร.พระนคร

สวท.7.7-2-4 เว็ปไซต์ภาษาจีน มทร.พระนคร
สวท.7.7-2-5 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล

3. มีการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

Leave a Reply

Your email address will not be published.