SAR ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 7.6

ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 ระดับความสำเร็จในการปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 

เกณฑ์การประเมิน  :  ใช้คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง  (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดำเนินการ  

 1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร

2. มีการสร้างความร่วมมือโดยการรับฟังความคิดเห็น จากบุคลากรภายในสำนักด้วยการจัดฝึกอบรมสัมมนาและให้หัวหน้างาน ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีการประชุมบุคลากรภายในของสำนักอย่างสม่ำเสมอ

3. มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบด้านบุคลากร การเงิน สถานที่ ครุภัณฑ์ และการบริหารความเสี่ยง โดยผู้ตรวจสอบภายนอกมหาวิทยาลัยเสนอต่อสาธารณะชนผ่านเว็ปไซต์ของสำนัก

4. มีการเผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสำนัก

5. ผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(คะแนน) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน

(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54(1 ตค.53-31 พค. 54) [ ] [ ]  [ ] 

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   

3

           
                     

 

รายการหลักฐาน

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเผยแพร่ วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหาร

สวท.7.6-1-1 ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
สวท.7.6-1-2 ผังยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สวท.7.6-1-3 ยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สวท.7.6-1-4 ผังยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.6-1-5 ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
สวท.7.6-1-6 สรุปยุทธศาสตร์ของแผนงาน
สวท.7.6-1-7 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2550-2554

สวท.7.6-1-8 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (พ.ศ.2554–2557)

สวท.7.6-1-9 แผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) ปีการศึกษา 2553

สวท.7.6-1-10 แผนระยะสั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 2553 – 2556

สวท.7.6-1-11 แผนปฏิบัติราชการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2553 ปรับแผนครั้งที่ 2

สวท.7.6-1-12 แผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาว พ.ศ.2552 – 2565

สวท.7.6-1-13 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลัก เป้าประสงค์หลัก ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ สวท.

สวท.7.6-1-14 ทบทวนแผนที่กลยุทธ์ ปี 2553

2. มีการสร้างความร่วมมือโดยการรับฟังความคิดเห็น จากบุคลากรภายในสำนักด้วยการจัดฝึกอบรมสัมมนาและให้หัวหน้างาน ซึ่งเป็นตัวแทนบุคลากรแสดงความคิดเห็น รวมทั้งมีการประชุมบุคลากรภายในของสำนักอย่างสม่ำเสมอ

สวท.7.6-2-15 รายงานการประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของสำนัก ไปสู่ทุกหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง 

สวท.7.6-2-16 เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์และผู้รับผิดชอบ

สวท.7.6-2-17 รายงานการประชุมสัมมนาจัดทำตัวบ่งชี้แผนปฎิบัติการ และค่าเป้าหมาย

สวท.7.6-2-18 รายงานการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในสำนัก

3. มีการเผยแพร่ผลการตรวจสอบด้านบุคลากร การเงิน สถานที่ ครุภัณฑ์ และการบริหารความเสี่ยง โดยผู้ตรวจสอบภายนอกมหาวิทยาลัยเสนอต่อสาธาณชนผ่านเว็ปไซต์ของสำนัก

สวท.7.6-3-19 รายงานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน

สวท.7.6-3-20 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2553

สวท.7.6-3-21 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2553

สวท.7.6-3-22 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2553

สวท.7.6-3-23 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน

สวท.7.6-3-24 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2552 สวท.

สวท.7.6-3-25 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลนักศึกษา

สวท.7.6-3-26 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลบุคลากร

สวท.7.6-3-27 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของระบบฐานข้อมูลหลักสูตร

สวท.7.6-3-28 ระบบการตรวจสอบความถูกต้อง ตามแบบมาตรฐานกลาง สกอ.

4. มีการเผยแพร่ผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรภายในสำนัก

สวท.7.6-4-29 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.6-4-30 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.6-4-31 นโยบาย/ตัวบ่งชี้เฉพาะ (KPI) สวท. และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

สวท.7.6-4-32 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวท.

สวท.7.6-4-33 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวท.7.6-4-34 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

สวท.7.6-4-35 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ ฝ่ายวิทยบริการและนวัตกรรมการศึกษา

สวท.7.6-4-36 ผู้ปฏิบัติงานและผู้กำกับตัวบ่งชี้ สำนักงานผู้อำนวยการ

สวท.7.6-4-37 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 2 ปี 2552 สวท.

สวท.7.6-4-38 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวท. ปีการศึกษา 2553

5. ผลการประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่มาจากการสรรหาอย่างเป็นระบบได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

สวท.7.6-5-39 ผลการประเมินผู้บริหาร (รอถาม กบ./ผอ.)

สวท.7.6-5-40 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนัก ครั้งที่ 1/2533

สวท.7.6-5-41 รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนัก ครั้งที่ 2/2533

สวท.7.6-5-42 รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจำปี 2553

จุดแข็ง

1. มีแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. มีระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ

จุดที่ควรพัฒนา

1. ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักอย่างน้อยทุก 3 เดือน

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

ประชุมสัมมนาบุคลากรอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

– คณะกรรมการบริหาร   (CEO)- รองอธิการบดีด้านบริหารฯ

– กองกลาง

 2554
แผนพัฒนา

ประชุมคณะกรรมการสำนักทุก 3 เดือน

 2554

Leave a Reply

Your email address will not be published.