KPI ปี 2553 ตัวบ่งชี้ที่ 7.8

ตัวบ่งชี้ที่ 7.8: ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)

ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :

[√]  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

[√]  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน

[√] 3.   มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2

[√] 4.   มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

[√] 5.   มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

[√] 6.   มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

 

เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดำเนินการ 1 ข้อ

มีการดำเนินการ 2 ข้อ

มีการดำเนินการ 3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดำเนินการ 5 ข้อ 

มีการดำเนินการ 6 ข้อ

 

ผลการดำเนินการ  

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ประจำปี 2553

2. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ตามบริบทการดำเนินงานของสำนัก

3. ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

4. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

6. มีการนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

 

 

ประเมินตนเอง/การบรรลุเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

(ข้อ) 

4 เดือน

(1 มิย.53-30 กย.53)

8 เดือน

(1 มิย. 53-31 มค. 54)

12 เดือน(1 มิย. 53-31 พค. 54)

การบรรลุเป้าหมาย 12 เดือน 

12 เดือน  งปม. 53

(1 ตค.52-30 กย. 53)

6 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 มีค. 54)

9 เดือน งปม. 54

(1 ตค.53-31 พค. 54)

 [ ]  [ ]  [√]

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ผล

คะแนน

ต่ำกว่าเป้าหมาย    

เท่ากับเป้าหมาย 

สูงกว่าเป้าหมาย   

3

n/a n/a  n/a n/a  6  6
                     

 

รายการหลักฐาน

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวท.) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน ประจำปี 2553

สวท.7.8-1-1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน สวท. ประจำปีงบประมาณ 2553

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของสถาบัน

สวท.7.8-2-2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง โครงการพัฒนาระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์

สวท.7.8-2-3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการพัฒนาการจัดการฝึกอบรมสัมมนา

สวท.7.8-2-4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.8-2-5 การวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์

สวท.7.8-3-6  การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงโครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2553

สวท.7.8-3-7 การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์

สวท.7.8-3-8 การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงโครงการพัฒนาการจัดการฝึกอบรมสัมมนา

สวท.7.8-3-9 การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สวท.7.8-3-10 การประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย

4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน

สวท.7.8-4-11 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP-ERM8

สวท. 7.8-4-12 การดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงด้วยระบบตรวจสอบสถานะการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในมหาวิทยาลัย

สวท.7.8-4-13 ขั้นตอนการดำเนินกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ สวท. ปีงบประมาณ 2553

สวท.7.8-4-14 หนังสือขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ครุภัณฑ์ระบบถ่ายทำรายการโทรทัศน์เพื่อการผลิต) 

5. การติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

สวท.7.8-5-15 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน แบบ RMUTP_ERM9

สวท.7.8-5-16 หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ รายงานอธิการบดี มทร.พระนคร แบบ ปย.1

สวท.7.8-5-17 สรุปการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน ด้านสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน สวท.  

สวท.7.8-5-18 หนังสือส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนความเสี่ยงปี 2553 รอบ 12 เดือน

6. การนำผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

สวท.7.8-6-19 รายงานการประชุมการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 

จุดแข็ง 

1. การฝึกอบรมเรื่องประเมินความเสี่ยง 

จุดที่ควรพัฒนา

1. ให้ทุกงานจัดทำแผนความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวข้อง

แนวทางแก้ไข  สนับสนุนและแผนการพัฒนาส่งเสริมจากผลการประเมินตนเองตามมาตรฐาน มทร.พระนคร ปีการศึกษา 2553

แผน/โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

งปม./ระยะเวลาดำเนินการ

แผนส่งเสริม

ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวข้อง

– รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ- ผอ.สวท.- รอง ผอ.ทส- รอง ผอ.วน- หส.  ปี 2554
แผนพัฒนา

ให้บุคลากรในทุกงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงานที่เกี่ยวข้อง

 

ปี 2554

 

ผู้กำกับตัวบ่งชี้  :  รองศาสตราจารย์บุษรา  สร้อยระย้า  โทร  0-2282-5419 (รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนาคุณภาพ)

ผู้จัดเก็บข้อมูล/รายงาน  :  นางจุฬาภรณ์  ตันติประสงค์ โทร  0-2282-9009  ต่อ  6081 (ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.